Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Prelatas Edmundas Putrimas dėkoja šio
giesmyno leidejams ir sudarytojams leidus patalpinti giesmes Sielovados svetainėje.
Teskamba lietuviška giesmė visuose pasaulio kraštuose.


Toronto Prisikėlimo parapijos
ir
Hamiltono Aušros Vartų parapijos

GIESMYNAS


giesmyną paruošė: Dalia Skrinskaitė-Viskontienė
Leonas Baziliauskas

pritarė: Darija Deksnytė

lietuviškus vertimus pritaikė: Nijole Benotienė

viršelį sukūrė: Snaigė Šileikienė

spausdino: Time Press Litho Ltd.
dalis Danaitis Associates Inc.


© Giesmyno autorinės teisės išversti ir giedoti lietuviškai angliškas giesmes buvo gautos 1995 metais.
Perspausdiname su papildymais.

© Giesmynas yra parapijų nuosavybė. Norint giesmyną įsigyti prašome kreiptis į kleboniją.


Įvadas Giesmynui:

„Kas gieda, tas dvigubai meldžias” – yra pasakęs Šv. Augustinas. Nesiimu spręsti ar tai tiesa, tačiau giesmė be jokios abejonės atgaivina sielą, pakelia ją Dievop ir pripildo Šventovę dvasios jėgos. Giesmė mus sujungia, jos ritmas suplaka tarsi viena širdis ir visa bendruomenė yra pakeliama ir nunešama į muzikos pasaulį, kur atpažįstame senolių balsus, tėvynės skambesį ir savo dvasios brolių bei sesių lūkesčius bei viltis. Giesmėje mes išsakome savo džiaugsmą ir skausmą, meldžiame ir Garbiname Viešpatį, išsakome savo vargus, dėkojame už šviesias gyvenimo akimirkas.

Tad tegul šis naujas giesmynas tampa mūsų vadovu vedančiu į tą paslaptingąjį giesmių pasaulį, kur susitinka Dievas ir Jo ieškantis žmogus.

2003m. Kun. Juozapas Marija O.F.M.


Mieli Parapijiečiai,

Prisikėlimo parapija su šiuo leidiniu išleidžia jau trečią parapijos giesmyną. Tai reiškia, kad jau daug metų mūsų šventovėje kiekviename suole, lengvai pasiekiama yra giesmių knygelė, kurią tikintieji dažnai vartodami, privertė parapijos vadovybę leisti vis naujesnį, giesmėmis įvairesnį, giesmyną. Ši paskutinė parapijos giesmyno laida, minint parapijos 50-metį, yra išleista taip, kad ilgai laikytų ir nereikėtų greitai jos keisti.

Kaip klebonas, noriu paprašyti visų tikinčiųjų, kurie lanko mūsų bažnyčią, naudoti šį giesmyną, giesmės žodžiais melstis ir kilti mintimis į Tą, kuris yra mūsų visų Tvėrėjas ir Atpirkėjas. Šv. Augustino žodžiais aš skatinu visus: „tegu gieda jūsų balsas, tegu gieda jūsų gyvenimas, tegu gieda jūsų darbai”.

Giedokime Viešpačiui,

T. Augustinas Simanavičius, O.F.M. klebonas 2003


Šio giesmyno trečiąją laidą paruošėm išeivijos gyvenimo ir mūsų parapijų 50 metų sukakčiai paminėti. Tegul šios surinktos giesmės skamba mūsų šventovėse, primindamos ką mes išmokome iš savo Tėvų ir ką naujai atradome.

Daug giesmių surinkome iš savo bei rastų ar gautų rankraščių kurių autoriai, deja, yra nežinomi. Tai mūsų pirmtakai, kurie dirbo iš meilės su dideliu pasišventimu. Nuoširdžiai jiems dėkojame ir atsiprašome, kad neturime jų vardų.

Išskirtinai dėkojame Nijolei Benotienei už vertimus ir patarimus, Leonui Baziliauskui už neapsakomai vertingą paruošimo darbą ir Klebonui Augustinui Simanavičiui, O.F.M. bei Klebonui Juozapui Marijai Žukauskui, O.F.M. be kurių pritarimo šis darbas nebūtų įvykęs.

Per žemę mes praeinam
Tik vienąsyk, tai būkime tvirti.
Kieno gyvenimas bus panašus
Į sodrią dainą
Tas nesutirps mirty.

V.Mačernis

Per visus šituos mano veiklos ir darbo metus parapijoje, mano Tėvas, a+a Vytautas Skrinskas, buvo su manimi. Savo pavyzdžiu Jis nuo pat mažens man parodė dėl ko verta dirbti. Jo brangiam prisiminimui skiriu šį darbą.

Dalia Skrinskaitė-Viskontienė


Giesmyno Mecenatai:

Diakonas Dr.K. ir A.Ambrozaičiai
Z.Augaitiene
(vyro a+a Petro Augaičio atminimui)

L.Baziliauskas
A.G.Čiaučionas
D.J.Didžbaliai
A.Z.Dobilai
R.I.Kartavičiai
Dr.R. ir G.Petrauskai
(Alfonso ir Birutės Juozapavičių vardu)

Šeima
(a+a Vinco Ignaičio 5 mirties metų atminimui)

Time Press Litho Ltd.
(a+a Jono Danaičio atminimui)

R.A.Ulbos
(solistės a+a Marijos Vilčiauskaitės atminimui)

G.J.Zabieliauskai


Back To Top