Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Sutvirtinimas – dvasinė branda

Sutvirtinimo sakramentas yra tarsi krikšto užantspaudavimas. Juo patvirtinamas ir įtvirtinamas besąlygiškas Dievo „taip“, kurį pirmąkart patyrėme pasikrikštydami. Tad sutvirtinimas yra padrąsinimas: galiu drąsiai prisiimti savo gyvenimą, nes jėgų tam suteikia Dievas. Aš patvirtinu savąjį „taip“ Dievui. Taip, aš tikiu į Dievą.

Sutvirtinimo reikšmė

Kas yra teisinga? Kaip turiu elgtis? Kas bus toliau? Kasdienis gyvenimas neretai kelia daug klausimų ir iššūkių. Sutvirtinimo sakramentu Dievas man pažada: „Būsiu su Tavimi! Teiksiu tau stiprybės Šventosios Dvasios galia“. Tai patirsiu, kai vyskupas laimindamas uždės ranką man ant galvos, kai šventąja krizma pateps mano kaktą, tardamas: „Šiuo ženklu priimk Šventosios Dvasios dovaną.“
Tačiau ši Dievo dovana man taps ir užduotimi. Sutvirtinimas susijęs su misija veikti drauge su Jėzumi, liudyti savo tikėjimą ir prisiimti atsakomybę.
Apaštalas Paulius sako:

„Mes esame Kristaus aukos kvapsnis, gyvenimo kvapsnis, vedanti į gyvenimą“ (plg. 1 Kor 2,15–16).

Tai primena krizmos aliejaus, kuriuo patepama sutvirtinamojo kakta, kilnus kvapas.

Sutvirtinimo eiga

Pasirengus sutvirtinimui, sakramentas suteikiamas per šv. Mišias. Po pamokslo sutvirtinamieji atnaujina savo krikšto pažadus, atsižada piktosios dvasios ir išpažįsta tikėjimą į Dievą.
Sutvirtinimo malda vyskupas, iškėlęs rankas virš sutvirtinamųjų, prašo Dievo atsiųsti Šventąją Dvasią ir jos dovanas. Po to prieina prie kiekvieno sutvirtinamojo ir krizmos aliejumi paženklina jo kaktą kryžiaus ženklu, tardamas:
„N., šiuo ženklu priimk Šventosios Dvasios dovaną.“
Sutvirtinamasis atsako: Amen.
Vyskupas taria: Ramybė tau.
Sutvirtinamasis atsiliepia: Ir tau, ganytojau.
Tuo metu sutvirtinimo globėjas stovi už sutvirtinamojo, uždėjęs dešinę ranką ant jo dešinio peties, taip išreikšdamas jam savo paramą.

Sutvirtinimo globėjas ar globėja

Kadangi krikštas ir sutvirtinimas tarpusavyje susiję, Bažnyčios Kanonų teisė nurodo (žr. kan. 892), kad geriausia, jog sutvirtinimo globėju būtų krikštatėvis ar krikštamotė.
Krikštatėviai sutvirtinamajam turi būti tikėjimo liudytojai ir geri palydovai jo tikėjimo kelyje.
Sąlygos tapti sutvirtinimo globėju yra tos pačios, kaip ir norinčiam tapti krikštatėviu ar krikštamote: jis turi būti mažiausiai 16 metų amžiaus, priėmęs Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentus Romos Katalikų Bažnyčioje.

Pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui

Kiekviename krašte ar net vyskupijoje yra nustatoma sava tvarka: kiek pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui trunka, kokio amžiaus jaunuoliai priimami į pasiruošimo grupes. Dažniausiai pasiruošimas prasideda mokslo metų pradžioje, todėl prieš tai rekomenduojame kreiptis į parapiją ar misiją, kuriai priklausote.
Dėl suaugusių pasiruošimo sutvirtinimo sakramentui taip pat reikia kreiptis į kunigą.

Informacija suaugusiems, kurie ruošiasi sudaryti santuoką

Sutvirtinimo sakramento (ir Pirmos Komunijos) dar nepriėmę sužadėtiniai yra kviečiami pasiruošti. Jei yra galimybė, sudaroma grupė iš pasiruošimo Santuokos sakramentui kursų dalyvių. Pasiruošimo esminė dalys yra reguliarus dalyvavimas šv. Mišiose, todėl ketinantis ruoštis Sutvirtinimo sakramentui (ir Pirmajai Komunijai) privalo reguliariai dalyvauti šv. Mišiose.

„Priimk Šventosios Dvasios dovanas“

Pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui knyga, parengta pagal Čikagos arkivyskupijos bendras gaires ir pritaikyta Lietuvos išeivijos jaunimui.

Lietuvos vyskupų konferencijos nuorodos dėl pasirengimo Krikšto, Sutvirtinimo, Eucharistijos, Susitaikinimo bei Santuokos sakramentams

Back To Top