skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Kelionė link Kalėdų
2023-11-29
2 min read

Kelionė link Kalėdų

Adventas – tai metas, kai reikia gilintis ir dar labiau įvertinti tai, ką Dievas mums davė per savo Sūnų. Niekada…

Naujienos
Lietuvių susitikimas Kopenhagoje
2023-11-29
3 min read

Lietuvių susitikimas Kopenhagoje

Katalikiškos lietuvių bendruomenės Vakarų Europoje yra labai įvairios. Londone (Jungtinė Karalystė) yra lietuviška parapija, kurioje darbuojasi du lietuviai kunigai. Kai…

Įsteigta LVK Užsienio lietuvių sielovados taryba
2023-11-23
34 sec read

Įsteigta LVK Užsienio lietuvių sielovados taryba

Iš informacinio pranešimo apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2023 m. lapkričio 20–22 d. plenarinį posėdį LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivysk.…

Seinuose šv. Mišios lietuvių kalba – jau 40 metų
2023-11-16
3 min read

Seinuose šv. Mišios lietuvių kalba – jau 40 metų

Suvalkų kraštas yra išskirtinis. Nors čia Lenkijos valstybės teritorija ir galėtume sakyti, kad lietuviai gyvena užsienyje, bet jų situacija visiškai…

Vėlinės seselių sodyboje Putname (CT)
2023-11-10
2 min read

Vėlinės seselių sodyboje Putname (CT)

Lapkričio 1 d., Vėlinių išvakarėse, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų koplyčioje, Putname (CT), šv. Mišias už mirusiuosius, ypač…

Lietuvių katalikų religinės šalpos susitikimas ir malda už geradarius
2023-11-06
3 min read

Lietuvių katalikų religinės šalpos susitikimas ir malda už geradarius

Lapkričio 3–4 d. Niujorke vyko Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos posėdžiai. Finansinė taryba išklausė investitorių pristatymus apie ekonominę padėti ir galimas…

Daugiau…
Dalinamės žiniomis

Lietuvių bažnyčios užsienyje

XIX a. pabaigoje ir XX amžiuje iš Tėvynės pasitraukę lietuviai naujose šalyse kūrė savo gyvenimą, statė taip pat ir bažnyčias, kuriose rinkdavosi melstis savo kalba. Daugiausia lietuviškų bažnyčių atsirado Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje, keletas jų atsirado Pietų Amerikoje, Australijoje, Anglijoje. Lietuviška bažnyčia tapdavo ir lietuvių susibūrimo centru: parapijai priklausydavo mokyklos, aplinkui kūrėsi lietuvių klubai, atsirasdavo kepyklos, kirpyklos, kredito unijos, apsigyvendavo patys lietuviai. Bažnyčia buvo emigrantų visuomeninio gyvenimo centras. Tradiciškai lietuviai bažnyčių globėjais pasirinkdavo šv. Kazimierą, šv. Jurgį, Šiluvos ar Aušros Vartų Mergelę Mariją.

Iki XX a. pradžios pagrindinė lietuvių emigrantų kryptis buvo JAV. Ten lietuviškų bažnyčių itin gausu. Vien Pensilvanijoje, kur įsikūrė pirmoji lietuvių bendruomenė užjūryje, vienu metu veikė apie 40 lietuviškų bažnyčių, apie15 buvo Čikagoje. Dauguma lietuvių atvykdavo dirbti į didmiesčius, kur sudarė dideles bendruomenes. Ten statytos didžiulės neogotikinės ar neobarokinės bažnyčios, dydžiu pranokstančios įprastas Amerikoje. Mažesniuose miestuose buvo po vieną lietuvių parapiją, didmiesčiuose – bent po kelias. Didžiulių senų lietuviškų bažnyčių yra išlikę Čikagoje, Niujorke, Bostone, Baltimorėje, Detroite, Klivlende. Šiuo metu tik nedaugelis tarnauja lietuviams, jose meldžiamasi jau anglų ar ispanų kalbomis.

Tarpukariu JAV apribojus imigraciją ir lietuviams pasukus į Pietų Ameriką, lietuvių bažnyčios pastatytos Argentinoje, Urugvajuje, Brazilijoje. Dalį jų pastatyti padėjo Amerikos lietuviai.

Pokariu Amerikos didmiesčių bažnyčios sulaukė daug naujų tikinčiųjų, kai atvyko patriotiškai nusiteikę, nuo sovietų persekiojimų pabėgę asmenys. Tuo laikotarpiu buvo pastatyta naujų modernių lietuvių bažnyčių. Kai kurios iš to laiko bažnyčių savo architektūra yra itin lietuviškos. Architektas Jonas Mulokas ir interjerų kūrėjas Vytautas Kazimieras Jonynas sukūrė net savotišką lietuvišką bažnyčių stilių.

Į Kanadą ir Australiją atvykę pabėgėliai apsigyveno ir tose vietose, kur seniau lietuvių nebuvo daug. Ten buvo įkurtos naujos parapijos. Australijoje vietos vyskupijos nepritarė tautinių parapijų kūrimui, todėl lietuviai dažniausiai steigė tik lietuvių namus.

Ilgainiui JAV ir Kanados lietuviai pasklido po įvairias vietas ir miestus, todėl į lietuviškas parapijas atvykti jiems tapo daug sunkiau. Be to per kelias kartas dalis nutautėdavo ir įsiliedavo į anglakalbes parapijas. Po 1990 m. į JAV atvykę lietuviai, išaugę ateistiniame sovietiniame režime, bažnyčias lankė mažiau.

XX a. paskutiniais dešimtmečiais Amerikos didmiesčiuose vyko savotiškas „tautų kraustymasis“: baltaodžiai, tarp jų lietuviai, kėlėsi į priemiesčius, o jų rajonus apgyvendino juodaodžiai ar imigrantai iš Lotynų Amerikos. Taip daug kur aplink senąsias lietuviškas bažnyčias liko gyventi tik vyresnio amžiaus lietuviai. Visgi, kur bažnyčios tebėra katalikiškos, interjeras paprastai išsaugotas, įskaitant lietuviškas detales.

(Parengta pagal http://global.truelithuania.com/lt/lithuanian-churches-abroad/ publikuotą medžiagą)

JAV lietuvių katalikų bažnyčios – ELIP (Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui)

Kanados lietuvių katalikų bažnyčios – ELIP (Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui)

Back To Top