Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Sutvirtinimą priėmė būrys Vašingtono lietuvių

Vašingtono Viešpaties Apsireiškimo bažnyčia Džordžtaune nuo seno yra lietuvių katalikų centras Amerikos sostinėje. Nors ji nebuvo lietuvių parapija, bet joje būdavo aukojamos šv. Mišios lietuvių kalba. Šiuo metu pamaldos lietuviams vyksta kartą per mėnesį, o jiems pagal galimybes patarnauja vengrų…

Daugiau...

Sutvirtinimo šventė Detroite

Balandžio 20 d. Detroito Dievo Apvaizdos lietuvių katalikų bažnyčioje vyko ypatinga šventė - Sutvirtinimo sakramentą priėmė 18 parapijos jaunuolių. Tokio didelio sutvirtinamųjų skaičiaus jau seniai nebuvo. Šiam sakramentui juos ruošė mokytoja Vilija Jurgutienė, vadovaujanti ir Žiburio šeštadieninei lituanistinei mokyklai. Jaunuolius…

Daugiau...

Prašome paremti Užsienio lietuvių sielovadą

Skirdami 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio dalį Užsienio lietuvių sielovados centrui, Jūs pasitarnausite ir savo artimiesiems. Norėdami tai padaryti turite užpildyti FR0512 formą. Įmonės pavadinimas: Užsienio lietuvių sielovados centras Įmonės kodas: 306302492 Adresas: S. Skapo g. 4, LT-01122 Vilnius Bankas: SEB Sąskaita: LT65 7044 0901 0818 7246
Daugiau...

LVK delegato viešnagė Čikagoje ir Lemonte

Arkivyskupas Lionginas Virbalas, SJ, šių metų pavasario sielovadinį vizitą JAV pradėjo Čikagoje. Balandžio 13 d. iškilmingų šv. Mišių metu Sutvirtinimo sakramentą suteikė 25 Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos (Lemont, IL) jaunuoliams, kurie pagal Čikagos arkivyskupijos nuorodas Sutvirtinimo sakramentui ruošėsi net 2…

Daugiau...
Back To Top