skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Sutvirtinimo šventė Detroite

Balandžio 20 d. Detroito Dievo Apvaizdos lietuvių katalikų bažnyčioje vyko ypatinga šventė – Sutvirtinimo sakramentą priėmė 18 parapijos jaunuolių. Tokio didelio sutvirtinamųjų skaičiaus jau seniai nebuvo. Šiam sakramentui juos ruošė mokytoja Vilija Jurgutienė, vadovaujanti ir Žiburio šeštadieninei lituanistinei mokyklai. Jaunuolius sutvirtino arkivysk. Lionginas Virbalas. Visa parapija buvo gražiai pasiruošusi ir jungėsi giedojimu, patarnavimu, šventinio pobūvio rengimu. Šv. Mišiose kartu meldėsi kaimyninės parapijos kunigas, vadovaujantis kelių parapijų grupei. Detroito arkivyskupija dėl demografinių pokyčių ir mažėjant kunigų skaičiui sugrupavo po kelias parapijas ir pavadino jas “parapijų šeimomis”.

Prieš šią šventę penktadienio vakare įvyko arkivyskupo susitikimas su aktyvių parapijiečių grupe. Atvykusieji papasakojo apie savo veiklą parapijoje ir lietuvių bendruomenėje. Vieni yra atsakingi už bažnyčios puošimą, kiti jungiasi į liturginę grupę, rūpinasi pastatais ir finansais, skaito skaitinius, yra Šventojo Rašto maldos grupė. Arkiv. L. Virbalas parapijiečiams pristatė lietuvių katalikų sielovados situaciją Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose pasaulio šalyse. Galima sakyti, kad Detroito lietuvių parapija yra išskirtinė, nes jai vadovauja lietuvis kunigas. Tokių parapijų Amerikoje yra likę tik kelios. Kitur kunigas darbuojasi vietinėje amerikiečių parapijoje ir tik galį laiko gali skirti lietuvimas arba aplanko lietuvių bendruomenes iš kito miesto.

Dievo Apvaizdos bažnyčia su didžiule sale prie jos ir mokyklai pritaikytomis klasėmis yra Detroito lietuvių centras. Lietuviams patarnauja prieš kelis metus iš Lietuvos atvykęs kun. Tomas Miliauskas, MIC.

Back To Top