skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

LVK delegato viešnagė Čikagoje ir Lemonte

Arkivyskupas Lionginas Virbalas, SJ, šių metų pavasario sielovadinį vizitą JAV pradėjo Čikagoje. Balandžio 13 d. iškilmingų šv. Mišių metu Sutvirtinimo sakramentą suteikė 25 Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos (Lemont, IL) jaunuoliams, kurie pagal Čikagos arkivyskupijos nuorodas Sutvirtinimo sakramentui ruošėsi net 2 metus. Sutvirtintieji ir jų tėveliai dėkojo Grasildai Reinys už paruošimą šiam sakramentui.

Tą pačią dieną arkivyskupas pašventino naujai suremontuotą Pasaulio lietuvių centro konferencijų kambarį su Kazickų šeimos dovanotais skulptoriaus Vytauto Jonyno bareljefais.

Balandžio 14 d. arkivyskupas L. Virbalas teikė Sutvirtinimo sakramentą Čikagos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje. Joje buvo pasiruošę 46 kandidatai – jaunuoliai ir suaugusieji. Šią grupę priimti Sutvirtinimo sakramentą ruošė kun. Gediminas Keršys ir kun. Jaunius Kelpša.

Sekmadienio popietę arkivyskupas aplankė Šiaurinio Ilinojaus lietuvių bendruomenę. Šv. Mišios lietuvių kalba Mundelein vietovėje vyksta tik kartą per mėnesį, tačiau gyvuoja veikli lietuvių bendruomenė, veikia Gedimino vardą turinti lituanistinė mokyklėlė. Arkivyskupas aukojo sekmadienio šv. Mišias, taip dalyvavo LLetuvių bendruomenės Waukegan-Lake County apylinkės metiniame ataskaitiniame susirinkime.

Back To Top