Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Sutvirtinimas Toronto Prisikėlimo parapijoje

Birželio 4 d., per Švenčiausiosios Trejybės iškilmę Toronto Prisikėlimo bažnyčioje (Kanada) buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas šios parapijos jaunuoliams.

Arkivyskupas Lionginas Virbalas, SJ homilijoje dalinosi džiaugsmu, kad Dievas nėra tolimas, vien keliantis baimę, bet Jėzaus žodžiais, pasakytais Nikodemui „taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų“. Švč. Trejybės šventė ir Šventosios Dvasios dovana, teikiama per Sutvirtinimą, primena ir liudija Dievo meilę. Jaunuoliai ruošdamiesi priimti Sutvirtinimą, rašė laiškus vyskupui, kuriuose išsakė troškimą atnaujinti savo tikėjimo kelionę ir mylėti Jėzų, taip, kaip Jis mylėjo. Šių laiškų mintys buvo pacituotos ir per homiliją.

Arkivyskupas taip pat prisiminė Prisikėlimo parapijoje gyvenusį prelatą Edmundą Putrimą, kuris daugelį metų rūpinosi užsienio lietuvių sielovada. Jo staigi mirtis buvo didžiulis praradimas tiek Kanados, tiek ir viso pasaulio lietuviams. Arkivysk. Lionginas padėkojo Prisikėlimo parapijos žmonėms, kurie ištikimai padėjo ir palaikė prelatą Edmundą. Dėka šios paramos jis galėjo tiek daug nuveikti.

Po šv. Mišių Prisikėlimo parapijos klebonas br. kun. Jonas Šileika, OFM padėkojo visiems, ypač Sutvirtinimo mokytojams Pauliui Sukauskui, Aldonai Bubulienei ir Mantui Mileriui.

Aldona Kerpytė, Onkologinio centro Klaipėdoje vadovė, nuoširdžiai dėkojo šeštadienį vykusio bėgimo organizatoriams ir dalyviams. Šio, jau tradiciniu tapusio bėgimo tikslas – surinkti lėšų Pranciškonų Onkologiniam centrui.

Back To Top