skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Arkivysk. L. Virbalo susitikimas su Toronto arkivyskupu Francis Leo

Birželio 7 d. LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivyskupas Lionginas Virbalas, SJ susitiko su Toronto arkivyskupu Francis Leo. Abu arkivyskupai savo pareigas pradėjo eiti tik šiais metais – L. Virbalas sausio 26 d., o Toronto arkivysk. F. Leo – kovo 25 d.

L. Virbalas pristatė naujam Toronto arkivyskupui savo veiklą, priminė, kad iki šiol užsienyje gyvenančiais tautiečiais rūpinosi Toronte dirbęs prelatas Edmundas Putrimas. Jis taip pat kalbėjo apie lietuvių parapijas ir bendruomenes Toronto arkivyskupijoje: Prisikėlimo parapiją, kurioje darbuojasi pranciškonai, ir Lietuvos kankinių parapija bei Gerojo Ganytojo misiją Wasaga Beach mieste.

Toronto arkivyskupas paminėjo naujose pareigose laukiančius sunkumus. Nors Toronte tikinčiųjų sąlyginai yra daugiau negu kitose Kanados srityse, o Bažnyčia gali pasiekti mokyklas, ligonines, bet čia, kaip ir visoje šalyje jaučiamas atitolimas nuo tikėjimo ir ryškus sekuliarizmas. Jis taip pat teiravosi apie Katalikų Bažnyčios situaciją Lietuvoje, praėjus keliems dešimtmečiams nuo geležinės sienos griūties.

Arkivyskupai kalbėjosi apie iššūkius, kuriuos patiria Bažnyčia skelbdama Evangeliją šiuolaikiniam Vakarų pasaulio žmogui, kuris jaučiasi viską turintis ir nieko nestokojantis. Toronto arkivysk. F. Leo pats kilęs iš Italijos emigrantų šeimos, arkivysk. L. Virbalui užtikrino savo paramą jo misijoje.

Back To Top