Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Bažnyčia ir bendruomenė – neatsiejamos. Atšventė Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios 96-ąjį gimtadienį

Virginija Petrauskienė.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos metinis pokylis, surengtas rugsėjo 17 dieną, tarsi vainikavo Šiluvos Mergelei  Marijai skirtų maldų savaitės pabaigą ir paminėjo kelias tikintiesiems svarbias progas.

Maldos buvo išklausytos – lietus liovėsi

Sekmadienio šventė prasidėjo bažnytine procesija ir šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje.  Procesijos dalyviai – įvairių organizacijų atstovai (Šauliai, Neo-Lituanai, skautai, Korp. Giedra) į bažnyčią įnešė savo vėliavas. Iškilmingas Mišias aukojo iš Lietuvos atvykęs svečias kunigas Gintaras Jonikas (buvęs ilgametis Detroito lietuvių Dieviškosios Apvaizdos parapijos kunigas), koncelebravo klebonas Jaunius Kelpšas ir kunigas Gediminas Keršys.

Žodį taria kun. Gintaras Jonikas. Scenoje – šventės vedėjai J. Platakis ir A. Steponavičienė.

Šv. Mišių metu bažnyčios choras (vadovas Ričardas Sokas), giedojo jo sukurtas giesmes. Iškilmin­gas šv. Mišias dar labiau nuskaidrino ir pakylėjo solistės Gilijos Krūmaitienės bei Gia Martin (grojo vargonais) vadovaujamo vaikų choro atliekamos giesmės.

Pradžioje, kreipdamasis į bažnyčioje susirinku­sius žmones, kun. G. Jonikas sa­kė „jūs, kurie čia gyve­nate ir meldžiatės, liudijate dvi didžiausias vertybes: tikėjimą ir Lietuvą.”

Pamokslo metu jis pajuokavo, kad klebonas J. Kelpšas išbandė savo tikėjimą prieš šias šv. Mišias: buvo neaišku, ar įvyks procesija. Mat orų prognozės žadėjo visą dieną nesibaigiantį lietų. Tačiau maldos buvo išklausytos – nuo pat ryto pylęs lietus, prieš prasidedant procesijai, staiga liovėsi.

Pamoksle – apie laisvę ir Dievo malonę

„Iš šimtatūkstantinės minios Šiluvoje atvykau čia pasidžiaugti kartu su jumis, kad mes turime Šiluvą, kad Šiluvos dėka suprantame Švč. Mergelės Marijos, Dievo Motinos laikmetį ir reikšmę mūsų asmeniniame ir mūsų tautos gyvenime”, – sakė dvasininkas. Jis priminė, už ką labiausiai turime būti dėkingi: už Lietuvos laisvę, nes jau daugiau nei 30 metų džiaugiamės laisva, modernia Lietuva, Europos Sąjungos ir NATO šalimi. Tai ypač aktualu karo Ukrainoje kontekste. „Kaip mes tą laisvės dovaną vertiname? Kaip ją naudojame? Kai kas nori skleisti nerimą, įbauginti mus, kad Lietuva yra išmirštanti, išemigruojanti šalis. Bet pasaulio valstybių istoriją nulemia ne propagandistai ar diktatoriai, o pirmiausia – Viešpaties malonė”, – sakė kun. G. Joni­kas. Jis padėkojo Amerikos lietuviams, kurie sukūrė daug reikšmingų lietuviškų organizacijų, stiprinančių tikėjimą ir meilę Lietuvai.

Kun. G. Joniko pamokslą palydėjo susirinkusiųjų plojimai.

Lietuviai pirmiausia kūrė Dievo namus

Klebonas Jaunius Kelpšas tarsi pratęsė jau išsakytas mintis, kad gyvendami toli nuo tėvynės, labiau ją mylime. Jis priminė, kad netrukus, po ketverių metų, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia minės savo svarbų gimtadienį – 100 metų jubiliejų ir pakvietė visus prisidėti prie to, kad šventovė, vienijanti ir burianti po savo stogu lietuvius, kuo ilgiau gyvuotų.

Muzikinės programos atlikėjai Karolina Ivanauskienė ir Ken Pannaralla.

LR generalinė konsulė Čikagoje Sigrida Mulevičienė bažnyčioje tarė sveikinimo žodį susirinkusiems. Prisiminusi prieš 30 metų įvykusį Popiežiaus Jono Pauliaus vizitą į Lietuvą kaip tik Šiluvos atlaidų metu, konsulė sakė, kad ta viešnagė visiems suteikė tvirtybės ir vilties. Ji palinkėjo tokios pat tvirtybės bei vilties ir tą sekmadienį susirinkusiems į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią.

Šv. Mišiose dalyvavo ir JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius, kartu su žmona Raminta atvykęs iš Nebraskos. Kviesdamas svečią tarti sveikinimo žodį,  klebonas J. Kelpšas jį juokais pavadino JAV LB ministru pirmininku.

Urbonavičius išsakė mintį, kad kiekvienas lietuvis, prieš 100, ar 150 metų atvykęs į JAV, savo gyvenimą naujoje vietoje pradėjo nuo bažnyčios statymo. Lietuviai, statydami Dievo namus, tuo pačiu statė savo mažąją Lietuvą. „Mūsų bendruomenės šaknys yra bažnyčioje: čia buvo kuriamos pirmosios mokyklėlės, čia tėvai vedė savo vaikus mokyti lietuviško žodžio. Kunigai buvo pirmieji mokytojai ir bendruomenės kūrėjai”, – sakė sveikintojas. Jis, dėkodamas kunigams už jų darbą, palinkėjo, kad ši lietuviška bažnyčia atšvęstų ne vieną šimtą metų.

JAV LB Marquette Parko apylinkės pirmininkė Auksuolė Marciulevičienė, kreipdamasi į esančius bažnyčioje, iškėlė bendruomenės svarbą: „Jeigu nesikurtų bendruomenės, čia nebūtų ir mažosios Lietuvos”. Ji pasidžiaugė, kad lietuviai turi galimybę ir toliau telktis bažnyčioje, melstis lietuviškai bei pasveikino visus su šios šventovės 96-uoju gimtadieniu, linkėdama ilgiausių metų.

Metinėje puotoje – linksmai ir skaniai

Iš bažnyčios dauguma tikinčiųjų pasuko į parapijos salę, kur jų laukė pokyliui papuošti stalai. Kol rinkosi svečiai, anksčiau atėjusieji galėjo pasišnekučiuoti, pasidairyti po salę ir pasigėrėti, kaip ją papuošė renginio savanoriai. Kurie norėjo, galėjo išgerti kavos, paragauti pagal lietuvišką receptą Genutės Jucienės pagaminto sūrio, kurių po vieną buvo padėta ant kiekvieno stalo. Parapijos salės sceną puošė dailininkės Ievos Bagdonas neseniai sukurtas Šv. Mykolo Arkangelo paveikslas.

Programą pradėjo jos vedėjai – Apolonija Steponavičienė ir Jonas Platakis, dar kartą paminėdami, kad 96-ąjį gimtadienį švenčiančios Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios tikintieji nekantriai laukia jos 100-ojo gimtadienio.

Už bažnyčiai padovanotą Šv. Mykolo Arkangelo paveikslą kun. J. Kelpšas pa­dėkojo jį nutapiusiai dailininkei Ievai Bagdonas, kuri pokylyje dalyvavo su vyru Arvydu ir dukrele Maja.

Klebonas Jaunius Kelpšas, susirinkusiems tardamas sveikinimo žodį, sakė, jog jam yra garbė būti klebonu tarp nuostabių žmonių. „Kiti dirba, o aš malones susi­renku”, – nepraleido progos pajuokauti kunigas.

Invokacijai pakviestas kun. G. Jonikas perdavė susirinkusiems Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo ir Šiaulių vyskupo ordinaro Eugenijaus Bartulio linkėjimus, o kun. Jauniui įteikė vyskupo Kėvalo pašventintą Švč. Mergelės Marijos paveikslą.

Praalkusiems svečiams buvo pateikti pietūs – kugelis ir karbonadas su grybų padažu ir burokėlių bei daržovių salotomis. Tarp stalų sukosi ir vikriai visus aptarnavo šventės savanorės.

Po pietų į sceną pakilęs Ken Pannaralla atliko keletą dainų, vieną iš jų – kartu su dainininke Karolina Ivanauskiene. Vedėjai šventės dalyviams surengė nedidelę viktoriną apie bažnyčios istoriją.  Paaiškėjo, kad per visus jos gyvavimo metus čia buvo pašaukta 14 kunigų.

Į sceną buvo kviečiami sveikintojai – LR generalinė konsulė Čikagoje S. Mulevičienė, Jaunimo centro vadovas Antanas Rašymas, JAV LB Brighton Parko apylinkės pirmininkė Laima Gocentienė, Šaulių sąjungos atstovai Julius Butkus, Roma Bikulčienė ir Regina Kava.

Vėliau scenoje dainavimo „estafetę” perėmė K. Ivanauskienė, kuriai gitara akompanavo jos vyras Linas Iva­nauskas. Beje, scenoje dainavo ir jaunoji atlikėja Julija Gabrėnaitė su savo mokytoja K. Ivanauskiene.

Ypatinga dovana – asmeninis popiežiaus Pranciškaus palaiminimas, pasiekęs Čikagą, buvo įteiktas „Draugo” tarybos pirmininkui Vytui Stanevičiui už jo nuoširdų tikėjimą, darbus bei atsidavimą bažnyčiai.

V. Stanevičiui – popiežiaus palaiminimas

Tačiau numatytos parapijos metinio pokylio staigmenos dar nebuvo pasibaigusios. Į priekį prie scenos buvo pakviestas „Draugo” tarybos pirmininkas Vytas Stanevičius. Jam įteikta netikėta dovana – įrėmintas popiežiaus Pranciškaus palaiminimas. Aukščiausio Katalikų Bažnyčios vadovo padėka V. Stanevičiui skirta už jo nuoširdų tikėjimą ir darbus bažnyčiai.

Mintis tokiu būdu padėkoti V. Stanevičiui ir parodyti, kaip yra vertinamas jo tikėjimas ir atsidavimas, kilo buvusiai Draugo fondo pirmininkei Marijai Remienei. Šią idėją palaikė kunigai J. Kelpšas ir G. Keršys. Priimdamas šį popiežiaus palaiminimą, V. Stanevičius kukliai sakė, jog yra vertesnių už jį tokią  dovaną gauti, tačiau  su didele pagarba ir padėka priėmė tą  neeilinį  savo  darbų  įvertini-mą.

Puotos metu vyko loterija, svečiai mielai pirko bilietus, ne tiek tikėdamiesi laimėti, kiek norėdami paremti parapiją.

Šventė pavyko – jos rengėjai nuoširdžiai padėkojo rėmėjams ir talkininkams.

Įamžinta iškilminga akimirka: (iš k.): kun. J. Kelpšas, M. Remienė, V. Valaitytė, V. Stanevičius su jam įteiktu popiežiaus Pranciškaus palaiminimu ir kun. G. Keršys.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2023-ųjų m. Rugsėjo 21 d. numeryje, Vol. CXIV NR. 75)

Back To Top