skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Maldų už krikščionių vienybę savaitė

Gyriaus ir padėkos litanija iš 2024 m. skirtų ekumeninių maldų

Būk pašlovintas, Viešpatie, Tu įkvėpei savo meilę į mūsų širdis, kad niekada
neprarastume vilties. Savo meile Tu išlaisvinai mūsų gyvenimą iš baimės ir
gydai mūsų sužeistas bei įskaudintas širdis. Būk pašlovintas už visus vyrus ir
moteris, sėjančius meilę bei viltį tarp arti jų esančių žmonių visame pasaulyje.
– Viešpatie, šloviname Tave.

Amžinasis Dieve, dėkojame už Tavo Sūnaus Jėzaus, visos žmonijos
Atpirkėjo, dovaną. Būk pašlovintas už atsivertimo dovaną ir už visas tikėjimo
vilties bei artimo meilės sėklas, kurias pasėjai savo tautoje ir visame pasaulyje.
Ačiū Tau už tikėjimą, kurį gavome iš apaštalų, už Jėzaus vienybės maldą ir už
gerosios išganymo Naujienos dovaną.
– Viešpatie, dėkojame Tau.

Mylintis Dieve, garbiname Tave už Tavo meilės dosnumą kiekvienam žmogui:
Tavo meilė tokia tobula, kad pranoksta mūsų supratimą, ši meilė nedaro
skirtumo dėl rasės, lyties ar socialinės padėties. Garbiname Tave, nes iš meilės
atsiuntei savo Sūnų Jėzų Kristų į pasaulį ir toliau užlieji mus savo meile per
Šventosios Dvasios veikimą.
– Viešpatie, garbiname Tave.

Viešpatie Jėzau, Tu meldeisi, kad visi būtų viena,
meldžiame už visų krikščionių vienybę,
įgyvendinamą pagal Tavo valią ir Tavo norimomis priemonėmis.
Tegu Tavo Dvasia leidžia mums patirti atsiskyrimo kančią,
pamatyti savo nuodėmę ir turėti viltį, pranokstančią bet kokią viltį.
Amen.

Back To Top