skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Denveryje vyko JAV lietuvių bendruomenės XXIII tarybos trečioji sesija

Spalio 13-15 dienomis Denveryje (JAV) vyko JAV lietuvių bendruomenės (LB) XXIII tarybos trečioji sesija. Lietuvių bendruomenė jau daugiau kaip 60 metų jungia lietuvius ir jų šeimas, gyvenančias Jungtinėse Valstijose. Tarybos posėdžiuose dalyvavo ne tik JAV lietuvių bendruomenės vadai ir atstovai, bet ir svečiai – Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivyskupas Lionginas Virbalas (SJ) bei Lietuvos diplomatinio korpuso, užsienio reikalų ministerijos atstovai bei seimo nariai.

Sesija prasidėjo arkivyskupo invokacija
Prieš pradedant tarybos posėdžius, LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivyskupas L.Virbalas perskaitė invokaciją ir prisiminė mirusiuosius: „Viešpatie, (…) atsinešame ankstesnių lietuvių kartų patirtį, drauge jaunesniųjų ryžtą ir svajones. Prisimename tuos, kurių jau nebėra su mumis ir meldžiame jiems amžinosios šviesos bei gyvenimo pilnatvės, kuria Tu vienas gali apdovanoti. Prašome Tave, palaikyk mumyse atsakomybę už tėvų paveldą ir duok atvirumo priimti naujas iniciatyvas. Dieve, mokyk mus skaityti laiko ženklus, kad atpažintume tai, ką dabar turime daryti, ir kuo geriau panaudotume savo gabumus. (…) Įkvėpk visus Lietuvos žmones, ypač tuos, nuo kurių priklauso svarbūs sprendimai, rūpintis bendrystės dvasia, kad nė vienas lietuvis nebūtų atstumtas, o visi, net pasklidę po įvairias šalis ir žemynus, išlaikytų artimą ryšį su tautiečiais, prisidėtų prie mūsų Tėvynės Lietuvos gerovės.“

Užsienio reiklų viceministras dėkojo JAV lietuviams

Penktadienį vykusiuose posėdžiuose pranešimus skaitėJAV LB Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius, įvairios LB komisijos pristatė per praėjusius metus savo nuveiktus darbus.
Po pietų pertraukos pranešimą sakė LR užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas.Savo kalboje viceministras teigė, jog JAV lietuvių bendruomenė visada buvo ir yra pavyzdys visai Lietuvos diasporai. „Jūsų veikla ir parama – tai didelė jėga ir atrama mūsų valstybei. Lietuva ją jautė kovoje dėl Lietuvos nepriklausomybės, kelyje į NATO ir kitas tarptautines organizacijas, stiprinant demokratines vertybes. Vertiname ir džiaugiamės stipria JAV lietuvių bendruomene, jūsų indėliu metai iš metų puoselėjant lietuvybę, pristatant ne tik Lietuvos kultūrą ir istoriją, bet ir garsinant Lietuvą, kaip ekonomiškai stiprią, investicijoms patrauklią valstybę“, – sakė E.Meilūnas.

JAV Lietuvių bendruomenės Tarybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius su žmona Raminta Urbonavičiene ir URM viceministras Egidijus Meilūnas

Lietuvos pilietybė – viena jautriausių temų

Viena skaudžiausių ir jautriausių temų – pasiruošimas gegužės mėnesį vyksiančiam referendumui Lietuvoje. Čia gyvenantys lietuviai itin jautriai išgyvena savo ryšį su Lietuva. Deja, ne vienas gavęs Amerikos pilietybę, prarado Lietuvos pilietybę.
„Visi su jauduliu laukia 2024 metų gegužės 12 dienos referendumo, vildamiesi, kad žmonėms bus sudaryta galimybė išsaugoti LR pilietybę gautą gimimu. JAV lietuvių bendruomenė yra didelė ir tikrai labai veikli, tik mes mažai žinome apie jų veiklą. Jos nariai visiškai savanoriškai skiria savo laiką ir lėšas. Kai kurie su ašaromis kalba apie neteisybę, kuomet dedama tiek pastangų lietuvybės puoselėjimui, o gimtoji valstybė jų „atsižada“. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, pasaulio lietuviai liko užmiršti. Kai reikėjo pripažinti Lietuvos nepriklausomybę ar paramos, žinojome, kur yra užsienio lietuviai, dabar – imame užmiršti. Viliuosi, ši politinė ir moralinė klaida dėl dvigubos pilietybės bus atitaisyta referendumo metu , – sakė arkivyskupas L.Virbalas.

Sprendžiami sielovados klausimai

Savo vizito į JAV metu delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivyskupas L.Virbalas dalyvavo religinių reikalų komisijos posėdyje, kuriame buvo svarstoma, kokias pagrindines kryptis pateikti tarybai, kaip užtikrinti deramą katechezę ir JAV gyvenančių lietuvių sielovadą.
Arkivyskupas džiaugiasi, kad yra išleistas vadovėlis, pritaikytas JAV lietuviams besirengiantiems priimti Sutvirtinimo sakramentą. Tiesa, susidurta su kalbos problema. Nebe visi lietuviai žino kalbą, tad planuojama vadovėlį išleisti ir anglų kalba.Taip pat arkivyskupas susitiko su kai kurių JAV miestų lietuvių atstovais, tame tarpe su Filadelfijos bendruomene, kur netrukus švęs savo šimtmečio jubiliejų, su Dalaso bendruomenės pirmininke.
„Ši kelionė – gražus bendrystės užmezgimo ir palaikymo metas, savotiškos žvalgytuvės, leidžiančios betarpiškai pajusti žmonių gyvenimo realijas ir pramatyti, ką galima padaryti dėl sielovados“, – sakė L.Virbalas.

Vizito į JAV metu arkivyskupas įžvelgė problemą, kurią būtina spręsti. Tai mažos, atitolę nuo lietuvių centrų bendruomenės kaip antai Atlantoje, Floridoje, Dalase, Teksase. Jose gyvenantys lietuviai nori kad bent kelis kartus metuose į jų bendruomenes atvyktų kunigas. „Tai ganėtinai sudėtinga. Lietuviai kunigai gyvena tik keliose vietose – Čikagoje, Niujorke, Los Andžele, Detroite. Jei bendruomenė nedidelė, pirmiausiai yra labai sudėtinga finansiškai tai organizuoti. Galvojame kaip palaikyti tas mažas bendruomenes. Vienas kelių – spręsti šį klausimą visos bendruomenės mastu, kad dalinė parama būtų skirta ir tokiems pastoraciniams planams“, – sakė L.Virbalas.

Komisijos pristatė rezultatus ir veiklos gaires Šeštadienio darbotvarkę užpildė komisijų ir jų veiklų pristatymas. Lietuvių bendruomenės struktūroje yra vienuolika komisijų: kontrolės, konfliktų, įstatų, organizacinių reikalų, finansų, visuomeninių, socialinių reikalų, švietimo, jaunimo, kultūros, religinių reikalų reikalų komisijos ir panašiai. Jie siūlo idėjas, inicijuoja projektus, organizuoja renginius, kai kurios bendruomenės, turinčios daugiau pajėgumų rūpinasi ir įgyvendinimu. Šeštadienis ir buvo skirtas taryboje esančių komisijų veiklai, pristatymui, jų nutarimai buvo pateikti balsavimui ir tvirtinimui.
Po balsavimo dalyviai klausėsi LR nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus, LR nuolatinio atstovo prie Europos Sąjungos Arnoldo Pranckevičiaus, LR Seimo ir PLB komisijos pirmininkų Jono Bružo ir Dalios Asanavičiūtės pranešimų. Prisistatė ir Lietuvių jaunimo sąjunga, supažindino dalyvius su savo programa.

Po įtemtos darbotvarkės – kultūrinė atgaiva

Penktadienio vakarą dalyviai buvo pakviesti į viešbučio „Marriott“ didžiojoje posėdžių salėje vykusią vakaronę „Kolorado spalvos“. „Kolorado lietuvių bendruomenė, kurioje veikia dvi lietuviškos mokyklos, labai gražiai prisistatė. Vaikai padainavo, vyresni pašoko, suaugusiųjų ansamblis padainavo. Buvo labai šilta, graži vakaronė, į kurią buvo pakviesti ir čia gyvenantys ukrainiečiai. Vakaro svečiams dainavo ukrainietė mama su dukra. Tuo pačiu taip parodytas ir palaikymas ukrainiečiams“, – sakė L.Virbalas.

Šeštadienio vakarą dalyviai rinkosi į pokylį. Vakarą vedė Dainotas Varnas. Oficialioje vakaro dalyje nuskambėjo garbės svečių sveikinimai ir JAV LB Krašto valdybos pirmininko Arvydo Urbonavičiaus žodis.
Sesijos metu veikė parodos „Lietuvą kuriame kartu“ ir „2023 m. Dariaus ir Girėno skrydžiui paminėti“. Dalyviai taip pat buvo pakviesti į filmų apie Dariaus ir Girėno skrydį peržiūrą.

Arkivykupas įvertino JAV lietuvių indėlį

Sekmadienį PLB sesijos dalyviai rinkosi švęsti šv.Mišių, kurias aukojo arkivyskupas L.Virbalas. „Iš keletos žmonių girdėjau: „Visur mane laiko kitokiu: Amerikoje – lietuviu, Lietuvoje — amerikonu“. Dvi tapatybės: gimtoji arba šeimos ir gyvenamosios aplinkos. Kai kas tai priima su skausmu. Bet yra ir kita pusė — galimybė būti turtingesniu. Žinoma, nebūtinai pinigine išraiška, bet ir patirtimi, pažinimu, akiračio platumu. Šis turtingumas, kaip ir medžiaginis, pasitarnavo Lietuvai atkuriant nepriklausomą valstybę – siekti jos pripažinimo, taip pat perduoti demokratijos nuostatas, veikti savarankiškai, organizuotis ir spręsti reikalus drauge. Paradoksalu, kad emigracija XX amžiuje Lietuvai kelė sunkumų, netgi pavojų — juk tiek daug gyventojų išvyko, dažną sykį aktyviausi, drąsiausi, tačiau per juos Lietuva tuo pat metu gavo labai labai daug“, – pamoksle sakė arkivyskupas L.Virbalas.

Po šv.Mišių sesijos dalyviai skyrė laiko klausimams, pasiūlymams ir diskusijoms, aptarė kitų metų sesijos vietą ir datas.

JAV lietuvių aktyvumas stebina

Lietuvių bendruomenės misija yra jungti visus lietuvius, gyvenančius JAV, savo veiklą padedant jiems išlaikyti lietuvių kalbą, kultūrą ir tradicijas.
Pasak arkivyskupo L.Virbalo, lietuvių aktyvumas ir iniciatyvumas išties stebina. Bendruomenė turi gerai organizuotą struktūrą, steigia bei remia lituanistines mokyklas, organizuoja kultūrinius renginius, dainų ir šokių šventes, sporto varžybas, mokslo simpoziumus, rūpinasi sielovada ir katecheze, bendradarbiauja su archyvais, kad būtų išsaugota visa medžiaga, puoselėja įvairiapusę lietuvišką veiklą JAV, Visi, įsijungę į organizacijos veiklą ir apsiėmę eiti kokias nors pareigas, dirba savanoriškais pagrindais.
Pamokslo metu ganytojas drąsino išeivijos brolius ir seseris: „Viešpats nepaliauja ieškojęs net mūsų baimės, nuodėmes vietose, mūsų nusivylimuose, nepasitikėjime, visose abejonių kryžkelėse, ten kur trūksta vilties ir nebėra šventės.

Kad galėtume dalyvauti vestuvių puotoje, reikalingi vestuvių drabužiai. Neturėti vestuvių drabužio, reiškia nenorėti prisidėti prie šventės ir jos žavesio, atsiriboti nuo namų šeimininko džiaugsmo. Žmogus be vestuvių drabužio iki galo nepatikėjo kvietimu. Nepatikėjo, kad šis kvietimas gali jį pakeisti iš gatvės valkatos į Karaliaus draugą. Dievui reikia žmonių, kuriuos jis kviečia į savo puotą. Reikia tų, kurie taptų Jo pasiuntiniais, Jo balsu, kad nė vienas neliktų stovėti kryžkelėje, kad visi patirtų šventės džiaugsmą.
Dėkokime Dievui už Jo kvietimą, už tai, kad išgirdome Jo balsą ir galėjome atsiliepti. Perduokime kitiems džiugų Dievo kvietimą į Jo sūnaus puotą“.

Back To Top