Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Pamaldos ir susitikimai – Kolorado Lietuvių Bendruomenė

Du spalio mėnesio sekmadienius arkivysk. Lionginas Virbalas, SJ aukojo šv. Mišias ir susitiko su lietuvių bendruomenėmis skirtinguose JAV vietovėse: spalio 22 d. Kolorado, o spalio 29 d. – Hartfordo, Konektikuto valstijoje, lietuvių bendruomene.

Kolorado valstijoje bendruomenė gyvuoja jau daugiau kaip 60 metų, bet neturi jai priklausančių patalpų, kur galėtų rinktis. Į ją įsijungė nemažai per pora paskutinių dešimtmečių į JAV atvykusių lietuvių. Čia gyvenantiems lietuviams patarnauja vienuolis Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus Nekrošius CSJ, Šv. Jono brolių vienuolijos kunigas. Ilgą laiką atlikęs sielovados tarnystę Lietuvoje, Prancūzijoje ir JAV, nuo 2019 m. gyvena atsiskyrėlio gyvenimą „Regina Caeli“ ermitaže Kolorado valstijos kalnuose. Jis kelis kartus per metus sukviečia lietuvius į lietuviškas pamaldas „Our Lady of Pines“ parapijos bažnyčioje Conifer vietovėje. Džiugu, kad yra pasauliečių, kurie padeda jas organizuoti, kviečia kitus, įsijungia į liturgiją skaitydami, giedodami.

Sekmadienio pamaldose dalyvavo ir giesmes trimito melodijomis lydėjo Kolorado lietuvių bendruomenės pirmininkas Donatas Juodzevičius, fortepijonu grojo Jolita Namajūnienė, atvažiavusi kartu su dukra sportininke Rose Nemajunas, susitikimo organizavimu rūpinosi Kristina Vyšniauskienė.

Po šv. Mišių susitikimas tęsėsi parapijos salėje. Arkivyskupas supažindino su savo pareigomis, šių metų kelionėmis lankant lietuvius, papasakojo apie savo pašaukimo istoriją. Lietuviai džiaugėsi, kad praėjusiais metais buvo pakrikštyti net aštuoni vaikai, o vyresnius vaikus dabar planuojama rengti Pirmajai šv. Komunijai.

Back To Top