skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

PLJK-2023

Lietuvių parapijos Monrealyje (Kanada)

Monrealyje yra gyvuoja lietuvių parapijos: 1907 m. įkurta Šv. Kazimiero ir 1950 m. įsteigta Aušros Vartų parapija. Jų įkūrimo metai rodo, kad jas rūpinosi turėti skirtingų emigracijos bangų lietuviai. Dar prieš pirmąjį pasaulinį karą Amerikos žemyną pasiekę emigrantai apsigyvenę Kanadoje rūpinosi turėti savo maldos namus. Kartu su savo tautiečiais atkeliavo ir kunigai. Pradėję melstis įvairiose buvusiuose bažnyčiose, lietuviai 1915 m. susiorganizavo pastatyti savo maldos namus. 1957 m. iškilo naujas bažnyčios pastatas, kuriame lietuviai meldžiasi ir šiandien.

Antroji parapija įkurta atvykus karo pabėgėliams iš Vokietijos perkeltų asmenų stovyklų. Monrealyje pagausėjus lietuvių, vienoje bažnyčioje melstis tapo aukšta, todėl pradėta galvoti apie naujos parapijos steigimą kitoje Monrealio dalyje. Parapija atsirado 1950 m., bet dar praėjo keli metai, kol buvo pastatyta bažnyčia. Nuo pat pradžių čia darbavosi ir bažnyčios statyba rūpinosi jėzuitai. Pirmasis klebonas ir bažnyčios statytojas buvo t. Jonas Kubilius, SJ.

Šiuo metu abejose parapijose darbuojasi kun. Paulius Mališka, gimęs ir užaugęs Monrealyje, lietuvių šeimoje. Teologijos studijas baigęs Romoje, jis 20 metų dirbo Brazilijoje, o dabar keliolika metų rūpinasi Monrealio lietuvių katalikų pastoraciją.

Birželio 20 d. Monrealio Aušros Vartų bažnyčioje arkivysk. Lionginas Virbalas kartu su t. Antanu Saulaičiu ir parapijos klebonu Pauliumi Mališka aukojo šv. Mišiose, kuriose buvo meldžiamasi už praėjusiais metais mirusį prel. Edmundą Putrimą. Jose dalyvavo 17-ojo Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso dalyviai. Šis kongresas, kuriame jauni lietuviai atstovavo 18 skirtingų šalių, prasidėjo Bostone, darbus tęsė Neringos stovykloje Vermonto valstijoje (JAV), o jo pabaiga buvo Monrealyje.

Sekmadienį, birželio 25 d. arkivyskupas L. Virbalas dar kartą aukojo šv. Mišias Aušros Vartų parapijoje, o taip pat meldėsi Šv. Kazimiero bažnyčioje ir susitiko su parapijiečiais.

Monrealio Aušros Vartų bažnyčia

Monrealio Aušros Vartų bažnyčios vidus

Monrealio Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia

Monrealio Šv. Kazimiero bažnyčios vidus

Back To Top