Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Lietuvių katalikų religinės šalpos posėdžiai

Birželio 15–16 d. Niujorke vyko Lietuvių katalikų religinės šalpos metinis narių susirinkimas. Taip pat posėdžiavo finansų komitetas ir direktorių valdyba.

Religinės šalpos valdybos pirmininku buvo išrinktas arkivysk. Gintaras Grušas, kuris šiose pareigose pakeitė pernai mirusį prel. Edmundą Putrimą. Vicepirmininku tapo arkivysk. Lionginas Virbalas, SJ.

Valdyba apsvarstė daugiau kaip pusantro šimto prašymų skirti paramą. Deja, prašoma pagalba viršija Religinės šalpos galimybes. Šiais metais skiriamos lėšos nėra didelės tiek dėl praėjusio laikotarpio sunkesnės finansinės padėties Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur fondas veikia, tiek ir todėl, kad sumažėjo aukotojų šiam fondui.

Lietuvių katalikų religinės šalpa yra išeivijos lietuvių paramos organizacija, veikianti nuo 1960. SSRS okupacijos metais pagal galimybes liturginiais drabužiais, reikmenimis, taip pat materialiai rėmė Lietuvos bažnyčias, rūpinosi išeivijos lietuvių jaunuolių pašaukimu tapti kunigais ir vienuoliais. Rėmė Vatikano ir Madrido radijo programas lietuvių kalba, leido, vertė į anglų kalbą ir užsienyje platino Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką, rūpinosi Vakarų Europos spaudos, valstybių valdžios ir Bažnyčios hierarchų informavimu apie tikinčiųjų persekiojimą okupuotoje Lietuvoje.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę Lietuvių katalikų religinės šalpa finansuoja įvairius Katalikų Bažnyčios ir katalikiškų organizacijų švietimo, labdaros, jaunimo ir suaugusiųjų katechezės bei sielovados projektus.

Daugiau apie Religinę šalpą: www.lkrsalpa.orgBack To Top