Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Ypatinga šventė Niujorke

Birželio 11 d. Niujorke, susirinkusiems Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmes Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje, būta ypatingos šventės. Vaikai priėmė Pirmąją šv. Komuniją, jaunimui buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas, įžodį davė ir Niujorko ateitininkai. Krikščioniškasis tikėjimas ir gyvenimas yra santykis: santykis su Tėvu ir Jo Sūnumi Jėzumi, o per Jėzų – vienas su kitu. Į šį neįkainojamą santykį sekmadienį žengė parapijos jaunuolynas.

Iškilmingas Šv. Mišias aukojo arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, parapijos klebonas Jamie Gigantiello ir lietuviams patarnaujantis kunigas Valdemaras Lisovskis.

Klebonas pasveikino parapijoje viešintį Lietuvos vyskupų konferencijos delegatą užsienio lietuvių sielovadai arkivysk. L. Virbalą. Po Evangelijos kun. V. Lisovskis susirinkusius supažindino su jaunumu, kurį jis pats ruošė priimti šį krikščioniškos brandos ženklą – Sutvirtinimo sakramentą ir mažesniuosius, priimančius Pirmąją Komuniją.

Pamoksle arkivyskupas kalbėjo apie Eucharistiją, kurią susirenkame švęsti, jos svarbą, mokant ir mokantis priimti gyvenimą kaip neįkainojamą Dievo dovaną. Pati Eucharistija yra didžiulė dovana, kurios negalime nei išsireikalauti, nei pasisavinti. Ji skatina mus būti dėkingiems už viską, ką gyvenime gauname. Paskutinės vakarienės metu Jėzus dėkodamas laužė duoną ir davė apaštalams.

Arkivyskupas kvietė sulaužyti tendenciją užsidaryti savyje. Kai pajėgiame tai padaryti ir nepasiduodame inertiškam rūpesčiui vien savo reikalais, dalinamės savo gyvenimu su kitais ir tik tuomet pajuntame tikrą gyvenimo, kuriam esame pašaukti, skonį.

L. Virbalas paminėjo, kad iš Vilniaus į Ameriką pas lietuvius atvykęs kunigas dalinasi su jais savo gyvenimu ir pašaukimu, o Vilniaus arkivyskupija, siųsdama kunigą į šią misiją, dalinasi sielovados rūpesčiu. Arkivyskupas linkėjo, kad Apreiškimo parapijos lietuviai ne tik patys ateitų į pamaldas, bet ir pasikviestų drauge ateiti dar po keletą pažįstamų ar draugų. Tik taip parapija bus ne tik „aptarnaujama“, o misionieriška bendruomenė, kuri dalinasi savo tikėjimu ir uždega kitus.

Mišių pabaigoje kun V. Lisovskis ir arkivysk. L. Virbalas padėkojo visiems prisidėjusiems prie gražios šventės, ypač parapijos chorui, solistei Simonai Smirnovai, vargonininkei Gintarei Bukauskienei ir būriui Mišiose patarnavusių jaunuolių bei vyrų.

Po šv. Mišių parapijos salėje buvo įteikti Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramento pažymėjimai, o parapijos bendruomenė vaikams padovanojo po gintarinį rožinį. Gausiai susirinkę parapijos tikintieji džiaugsmu ir vaišėmis dalijosi krikšioniškoje agapėje.

Po pietų Bruklino gatvėmis nuvilnijo dekanato (grupės arčiausiai esančių parapijų) Devintinių Eucharistinė procesija, kur buvo meldžiamasi anglų, ispanų, taip pat ir lietuvių kalba. Procesijos pabaigoje McCarren parke arkivyskupas visus procesijos dalyvius palaimino monstrancijoje išstatytu Švč. Sakramentu.

„Kiekvienam katalikui yra paruoštas neišmatuojamas lobis – Viešpaties artumas Šventoje Aukoje ir Švenčiausiame Altoriaus Sakramente. Kas persiėmęs gyvu tikėjimu į tabernakulyje esantį Kristų, kas žino, kad čia nuolat laukia draugas, visada turintis laiko, kantrybės ir užuojautos išklausyti skundus, prašymus ir problemas, patarti ir padėti visuose reikaluose –tas negali likti apleistas ir paliktas net ir didžiausių sunkumų akivaizdoje“ /Šv. Edita Štein/.

Back To Top