Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Susitikimai su Lietuvos diplomatais

Niujorke veikia Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė Jungtinėse Tautose ir Konsulatas. Tai svarbios ir reikšmingos įstaigos Lietuvai ir lietuviams.

LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivysk. Lionginas Virbalas, lankydamas Niujorko lietuvius kartu su Niujorko lietuvių parapijoje dirbančiu kun. Valdemaru Lisovskiu birželio 12 d. aplankė Lietuvos Respublikos konsulatą. Tai viena ilgiausiai veikiančių Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienyje, įkurta kaip konsularinė agentūra dar 1923 m., o generalinio konsulato statusą įgijo po trejų metų – 1926 m. Generalinis konsulatas Niujorke tęsė savo veiklą net ir dramatiškomis XX amžiaus aplinkybėmis – sovietinės ir nacistinės okupacijos metais. Lietuvos diplomatinis korpusas Niujorke sugebėjo išsaugoti valstybės tęstinumą ir iki šiol sėkmingai atstovauja Lietuvai.
Generalinis konsulas Vaclovas Šalkauskas arkivyskupą supažindino su konsulato darbuotojais, parodė joje eksponuojamas nuotraukas, iliustruojančias konsulato veiklą nuo pat jo įkūrimo.

Artėjant „Gedulo ir vilties dienai“ svečiai ir konsulate dirbantys lietuviai jungėsi prie akcijos „Ištark, išgirsk, išsaugok“, kurios metu siekiama įgarsinti (perskaityti) kuo daugiau tremtį ir kalinimus patyrusių žmonių vardų, pavardžių bei likimų (grįžo – negrįžo – likimas nežinomas).
Birželio 13 d. arkivysk. L. Virbalas susitiko su ambasadoriumi Ryčiu Paulausku, kuris svečiui parodė Jungtinių Tautų būstinę, Nuolatinės tarybos ir Generalinės asamblėjos susirinkimo vietas, papasakojo apie šios pasaulinės organizacijos veiklą ir aktualius darbus. Tai vieta, kurioje stengiamasi išspręsti visą pasaulį liečiančias problemas, svarstomi aktualiausi dabarties klausimai. Ambasadoriaus pakviesti neformaliame susitikime dalyvavo ir būrelis Amerikos lietuvių.

Back To Top