skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Malda prie maloningojo Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu atvaizdo

O, Šiluvos Mergele,
didžiomis Dievo malonėmis apdovanota,
ir iš visų Jo rankų kūrinių labiausiai išaukštinta,
Tu šioje šventovėje daug amžių apreiški savo artumą!

O, Motina, ant rankų laikanti visagalio Tėvo Sūnų,
pažvelk į mus, nusidėjėlius, Tavo užtarimu pasitikinčius.
Marija gailestingoji, uždek mūsų širdis mylėti kaip Kristus.
Tikėjimo tvirtybe, įkvėpk mus būti ištikimus Krikšto pažadams.
Bažnyčios gynėja, gaivink tarp mūsų brolystę.
Pasaulio ir Dangaus linksmybe, pagelbėk šeimoms skelbti meilės ir gyvybės grožį
bei nešti viltį vienišiesiems.
Baugiųjų drąsa, kviesk jaunimą džiugiai atsiliepti į Dievo kvietimą.
Ligonių sveikata, padėk pakelti visokius išbandymus, ligas ir kančias.
Skubiausia žmonių pagalba, ugdyk taikos ir laisvės dovanas Lietuvoje ir pasaulyje.

O, Marija, galingoji Karaliene ir nuolankioji Tarnaite,
per visas kartas Tave vadiname Palaiminta
ir pasitikėdami meldžiame – vis rodyki mums Kelią –
Jėzų Kristų, vienintelį pasaulio Gelbėtoją.
Amen.

Back To Top