Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Ypatinga Kovo 11-osios šventė Ispanijoje

Vasario ir kovo mėnesiais daugelyje užsienio šalių lietuviai mini Lietuvos Valstybės ir Nepriklausomybės atkūrimo šventes. Ispanijos lietuvių bendruomenė turi ypatingą būdą paminėti Kovo 11-ąją. Jau aštuntus metus artimiausią šiai datai šeštadienį jie eina vienos dienos atkarpą senuoju piligrimų Santjago keliu – Camino de Santiago. Kiekvienais metais pradedama eiti iš tos vietos, kurioje baigėsi praeitų metų kelionė. Šiemet įveiktas jau priešpaskutinis šio kelio etapas. Į žygį atvyko ne tik Ispanijoje gyvenantys lietuviai, bet ir didelis būrys tautiečių iš Didžiosios Britanijos ir net Lietuvos.

Po 24 km žygio Ispanijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Agneta Vansevičienė, Lietuvos ambasadorė Ispanijos Karalystėje Lyra Puišytė-Bostroem, ambasados pirmasis sekretorius Andrejus Gajosinskas, Garbės konsulas Galisijoje Rafael José de Espona y Rodríguez ir LVK užsienio lietuvių sielovados delegatas arkivysk. Lionginas Virbalas susitiko su Santjago de Kompostela arkivyskupu mons. Francisco Prieto, kuris tik pernai pradėjo eiti šias pareigas. Arkivyksušpas džiaugėsi, kad kiekvienais metais vis daugiau piligrimų atvyksta aplankyti apaštalo Jokūbo kapo šiame mieste. Galima sakyti, kad Viduriniais amžiais prasidėjusi piligrimystė savitai vienijo visą Europą. Ir dabar senajam žemynui svarbu išlaikyti ryšį su savo krikščioniškomis šaknimis, be kurių jis praranda savo tapatybę. Svečiai arkivyskupui pristatė Ispanijos lietuvių bendruomenę ir jos tradiciją minėti Kovo 11-ąją einant Santjago keliu, o taip pat Lietuvos katalikų patirtį sovietinės okupacijos metais. Dovanų gavęs Gailestingojo Jėzaus atvaizdą Santjago ganytojas buvo nustebęs, kad šis atvaizdas sukurtas ir toliau gerbiamas Lietuvos sostinėje Vilniuje.

Vakare L. Virbalas vadovavo piligrimų Mišioms Santjago katedroje. Jos dekanas José Fernández Lago maloniai pasveikino Mišiose dalyvaujančius piligrimus. Jis buvo profesorius ir vicerektorius buvusio nuncijaus Lietuvoje (2014–2019 metais) arkivysk. Pedro López Quintana, kai šis dar mokėsi seminarijoje. Nors Mišios vyko ispaniškai, bet katedroje susirinkę piligrimai turėjo galimybę išgirsti ir lietuvių kalbos skambesį, kai arkivyskupas kreipėsi į susirinkusius lietuvius. Pasibaigus pamaldoms giesmę pritariant kanklėmis atliko Ispanijoje gyvenanti Gitana.

Po šv. Mišių lietuviai susirinko į piligrimų namų salę paminėti Kovo 11-osios. Prof. Liudas Mažylis pasidalino savo įžvalgomis apie Lietuvos nepriklausomybės kelią ir Vasario 16-osios akto suradimo aplinkybes. Kartu paminėtas Ispanijos lietuvių bendruomenės 20-metis.

„Buen camino“ – sėkmingo kelio visiems lietuviams Lietuvoje ir pasaulyje.

Back To Top