skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Adelės Dirsytės Beatifikacijos Procesas

Adelė Dirsytė – užsienio lietuvių globėja?

Adelė Dirsytė – ar žinote šį vardą? Tikriausiai ne visi. Birželio 28 d. Kauno arkikatedroje buvo baigtas jos skelbimo palaimintąja proceso vyskupijos etapas. Visi surinkti jos raštai, liudijimai apie ją bei kiti dokumentai sudėti į dėžes ir užantspauduoti bus nugabenti į Šventųjų skelbimo dikasteriją Romoje. Ten lauks kitas to sudėtingo proceso etapas. Tikėkime ir melskime – jis bus sėkmingas.

Adelė Dirsytė gimė 1909 m., mokėsi Šėtoje, Kėdainiuose, baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą Kaune. Nuo 1932 m. dirbo Lietuvių katalikių moterų draugijoje, rūpinosi našlaičių ir vargšų šalpa, dalyvavo ateitininkų veikloje, bendradarbiavo žurnaluose „Moteris“ ir „Naujoji vaidilutė“. 1940–1946 m. dirbo mokytoja Vilniaus mergaičių gimnazijoje.

1946 m. apkaltinus antisovietine veikla suimta, karinio tribunolo nuteista 10 metų kalėti. Kalinta Komijoje, nuo 1949 m. Sibire (Irkutsko ir Magadano srityse). Ant beržo tošies ir popierinių cemento maišų parašė maldaknygę, pavadinta „Marija, gelbėki mus“, kuri buvo slapta išgabenta į JAV ir 1959 m. išleista Putname. Vėliau išversta į apie 12 kalbų ir išleista dešimtimis tūkstančių egzempliorių.

Adelė Dirsytė tikrai galėtų būti užsienio lietuvių globėja. Gimusi ir užaugusi Lietuvoje, sovietų okupantų nuteista kalėjo Sibire ir ten mirė. Jos kapas neatrastas – tad jos palaikai taip ir liko tremtiniai tolimoje Šiaurės žemėje. Bet jos rašyta maldaknygė pasiekusi Vakarus pasklido po visą pasaulį. Jei ne Amerikos lietuvių išeivių pastangos išleisti ir išversti šią maldų knygą, vargu, ar Adelė Dirsytė būtų tapusi tokia žinoma ir šiandien turėtume jos beatifikavimo, t.y. paskelbimo palaimintąja procesą. Gal būt kada nors ateityje, kai ji sulauks oficialaus Bažnyčios pripažinimo, galės tapti ir užsienio lietuvių globėja?

Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos dokumentai ir jų kopijos

Arkivysk. Lionginas Virbalas, SJ su Adelės Dirsytės giminaičiais

Back To Top