Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Advento šv. Mišios su Prancūzijos lietuvių bendruomene

Gruodžio 16–17 d. arkivysk. Lionginas Virbalas aplankė Prancūzijos lietuvių bendruomenę ir Lietuvių katalikų misiją Paryžiuje. Lietuvių bendruomenė jau kelis dešimtmečius glaudžiasi Šv. Augustino parapijoje Paryžiaus centre, kur dirbo Katalikų misijos įkūrėjas prelatas Jonas Petrošius. Susitikime su Šv. Augustino parapijos klebonu abbé Xavier Lefebvre ir su Paryžiaus arkivyskupijos atstovu, atsakingu už užsienio bendruomenių sielovadą, kun. Richard Escudier kalbėjomės apie lietuvių bendruomenės turtingą istoriją ir plačią šiandieninę veiklą, apie tikėjimo, religijos ir kultūros sąsajas. Arkivysk. L. Virbalo iš Vilniaus atvežtas Gailestingumo Jėzaus paveikslas įkvėpė pokalbį apie gailestingumo žinios svarbą šiandieninėje Europoje. Kun. Lefebvre teigė, kad Vilniuje esanti piligrimystės vieta simboliškai sujungia Fatimoje Marijos atneštą žinią apie ateizmo pavojų, Šv. Jono Pauliaus II pontifikatą, pažymėtą Gailestingumo žinia, ir šv. Faustinos palikimą, kurį galime interpretuoti kaip atsaką netikėjimui sekuliarėjančioje Europoje.


Sekmadienį Prancūzijos lietuvių bendruomenė susirinko šv. Mišioms, kurias aukojo arkivyskupas ir du Paryžiuje gyvenantys kunigai: Jacek Paszenda ir Marc-Antoine Bêchétoille. Mišių metu viena bendruomenės narė priėmė Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus. Susitikimą papuošė Birutės Gambus vadovaujamo merginų choro „Lietuvaitė“ kalėdinis koncertas ir prelato Jono Petrošiaus lituanistinės mokyklėlės, vadovaujamos Ingos Kvietelaitienės, mokinių spektakliai.
Emilija Pundziūtė-Gallois

Back To Top