skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Arkivysk. L. Virbalo susitikimas su Elko vyskupu J. Mazur

2023 m. gruodžio 8 d. LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai aplankė Elko vyskupą Jerzy Mazur. Šios Lenkijos vyskupijos teritorijoje gyvena lietuviai ir keliose parapijose vysta pamaldos lietuvių kalba. Kadangi pagrindinės lietuviškos vietovės yra trys: Seinai, Punskas ir Suvalkai, ši teritorija kartais pavadinama „Suvalkų trikampiu“.
Susitikime daugiausia buvo kalbamasi apie lietuvių sielovadą ir iškylančius sunkumus. Šiuo metu Punske ir Vidugiriuose vikaro pareigomis darbuojasi kunigas Povilas Slaminis iš Kaišiadorių vyskupijos, o Širvintose vikaru dirba kunigas iš Elko Adam Adukowski. Dėka tokio apsikeitimo Punsko lietuviai turi jauną kunigą iš Lietuvos, o kunigas iš Lenkijos išmoksta lietuvių kalbos ir grįžęs į savo vyskupiją galės patarnauti ten gyvenantiems lietuviams. Buvo kalbėta apie galimybę toliau tęsti tokią praktiką.
Seinuose kol kas nėra lietuviškai kalbančio kunigo. Šioje parapijoje, o taip pat Žagarių bažnyčioje patarnauti atvyksta kunigai iš Vilkaviškio vyskupijos. Seinų krašto lietuviai jiems yra dėkingi už tokį pasiaukojimą. Žinoma, visi laukia, kad ši laikina situacija išsispręstų ir pačiuose Seinuose apsigyventų lietuviškai kalbantis kunigas. Arkivyskupas L. Virbalas teiravosi Elko vyskupo apie tolesnius pastoracijos planus ir tokią galimybę ateinančiais metais, kai vyskupijoje vyks kunigų kėlimai. Vysk. Mazur yra paprašęs, kad dar vienas jaunas jo vyskupijos kunigas mokytųsi lietuvių kalbos ir ateityje galėtų patarnauti lietuviams jų gimtąja kalba.
Smalėnuose šv. Mišias lietuvių kalba aukoja kun. Wojciech Jacek Stokłosa, o Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje du kartus per mėnesį kun. Andrzej Opanowski.
Vysk. J. Mazur pristatė savo vyskupijos pastoracinius planus. Visų pirma – katekizuotojų mokyklą, kuri buvo įsteigta š.m. spalio mėnesį. Ji skirta ruošti parapijų žmones, kad jie galėtų aktyviais įsitraukti į vaikų ir suaugusiųjų katekizavimą savo parapijoje. Tokiu būdu jie vykdys savo, kaip katalikų pasauliečių misiją, o taip pat pasitarnaus tada, kai trūksta kunigų.
Abu vyskupai sutarė, kad svarbu taip pat Elko vyskupijos lietuviams dalyvauti šioje mokykloje. Tai pasitarnautų lietuviškų parapijų sielovadai ir paliudytų, kad patys lietuviai imasi atsakomybės ir prisideda prie lietuviškumo palaikymo.
Elko vyskupas Jerzy Mazur priklauso vienuolinei Dieviškojo žodžio kongregacijai ir kaip misionierius yra dirbęs Ganoje bei Baltarusijoje. Popiežius Jonas Paulius II 1999 m. jį paskyrė Irkutsko apaštališkuoju administratoriumi Sibire. 2002 m. Rusijos valdžia vyskupui J. Mazur neleido grįžti į savo Irkutską ir išsiuntė iš Rusijos, todėl po metų jam buvo patikėta vadovauti Elko vyskupijai.
Elko seminarijoje taip pat mokosi seminaristai iš kai kurių Afrikos šalių. Su jų gimtųjų šalių vyskupais yra sutarta, kad baigę seminariją, jie dešimt metų darbuosis Lenkijoje, o po to su visu žinių bagažu ir pastoracinės praktikos patirtimi grįš į savo vyskupijas.

Back To Top