skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Lietuvių susitikimas Kopenhagoje

Katalikiškos lietuvių bendruomenės Vakarų Europoje yra labai įvairios. Londone (Jungtinė Karalystė) yra lietuviška parapija, kurioje darbuojasi du lietuviai kunigai. Kai kuriose šalyse kunigai iš Lietuvos pastoviai gyvena ir patarnauja ne tik lietuviams, bet ir tos šalies katalikams. Dar kitur kunigai tik periodiškai nuvyksta, suburia lietuvius, aukoja šv. Mišias. Danijos lietuviams jau keletą metų patarnauja Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių parapijų klebonas kun. Nerijus Vyšniauskas.
2023 m. lapkričio 19 d. Kopenhagos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje vyko pamaldos lietuvių kalba. Šį kartą joms vadovavo LVK Delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivyskupas Lionginas Virbalas, SJ. Jose dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasadorė Danijos Karalystėje Asta Radikaitė, didelis būrys Danijoje gyvenančių lietuvių.
Homilijoje arkivyskupas džiaugėsi, kad žmonėms, kurie susirinko į pamaldas rūpi daugiau, negu vien kasdieniai reikalai. Lapkričio mėnuo prasideda šventųjų minėjimu ir malda už visus mirusiuosius. Tai akivaizdžiai liudija mūsų ribotumą, mirtingumą. Tačiau to paties mėnesio viduryje – Aušros Vartų Gailestingumo Motinos šventė, kuri primena paties Dievo meilę ir gailestingumą. Mišiose buvo skaitomas palyginimas apie du tarnus, kurie gavę iš šeimininko talentus leido juos į apyvartą ir vieną, kuris gautą turtą užkasė. Pirmuosius šeimininkas pagyrė, o trečiasis susilaukė griežtų priekaištų. Dievas nori, kad naudotume iš Jo gautas dovanas, neišsigąstume blogio, kurio daug pasaulyje ir pasitikėdami Dievo pagalba stengtumės kurti daugiau gėrio.
Per šv. Mišias buvo pakrikštyti trys lietuvių šeimų vaikai. Krikšto apeigoms vadovavo kun. N. Vyšniauskas, o vandenį ant krikštijamųjų galvų išliejo arkivyskupas. Pilnoje bažnyčioje gražiai skambėjo lietuviškos giesmės, giedamos gerai pasiruošusios grupės choristų su instrumentų pritarimu.


Po šv. Mišių lietuviai susirinko į parapijos salę, kur jų laukė rūpestingų šeimininkių paruoštos vaišės. Po agapės visus pradžiugino moterų ansamblio atliekamos dainos. Į vakaronės pabaigą atvyko Kopenhagos vyskupas Czesław Kozon. Danijos katalikų ganytojas prieš dieną šventė savo gimtadienį, tad lietuviai jį pasveikino sugiedodami „Ilgiausių metų“. Arkivyskupas L. Virbalas padėkojo už vyskupo rūpestį visais tikinčiaisiais, galimybę lietuviams susirinkti maldai ir bendrauti bei padovanojo Gailestingojo Jėzaus atvaizdą.
Dauguma Danijoje gyventojų yra evangelikai liuteronai, o katalikų mažuma. Be pačių danų yra daug iš kitų šalių atvykusių tikinčiųjų. Didžiausią grupę sudaro lenkai, yra kroatų, ispanų, filipiniečių, vietnamiečių. Pamaldos bažnyčios vyksta daugeliu kalbų. Tai skatina ieškoti bendradarbiavimo būdų ir padeda pajusti Katalikų Bažnyčios visuotinumą.

Back To Top