skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Įsteigta LVK Užsienio lietuvių sielovados taryba

Iš informacinio pranešimo apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2023 m. lapkričio 20–22 d. plenarinį posėdį

LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivysk. L. Virbalas vyskupams papasakojo apie Pietų Amerikos lietuvių sielovados padėtį bei apie 2023 m. rugsėjo 11–14 d. Londone vykusį Europos lietuvių sielovados kapelionų susitikimą. Aptarti Lenkijos ir kitų šalių lietuvių sielovados klausimai. Ganytojai pritarė siūlymui pakeisti užsienio lietuvių sielovados kapelionų kadencijų trukmę: nuo šiol pirmoji kapeliono kadencija tęsis trejus, o kitos – penkerius metus. Užsienio lietuvių sielovados centrui persikėlus į Lietuvą, iškilo ir atitinkamos struktūros klausimas, tad vyskupai įsteigė LVK Užsienio lietuvių sielovados tarybą, kurios pirmininku išrinktas arkivysk. L. Virbalas.

https://lvk.lcn.lt/naujienos/,552

Back To Top