skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Apsilankymas pas Belgijos lietuvius

Gegužės 31 – birželio 1 d. arkivyskupas Lionginas Virbalas lankė Belgijos lietuvius. Belgijoje gyvena apie 3 500 lietuvių. Didesnė pusė jų dirba ES ir NATO institucijose. Jauni žmonės, daug iš jų studijavę užsienyje, Lietuvai įstojus į ES ir NATO, praėję didžiulius konkursus atvažiavo čia dirbti prieš dvidešimt metų ar visai neseniai. Dabar jau didelė dalis sukūrę šeimas, augina vaikus. Dalis vaikų mokosi Europos mokyklos lietuvių sekcijoje, kur pagrindinius dalykus mokosi lietuviškai, kiti – belgiškose ar tarptautinėse mokyklose. Daug lietuvių susibūrę į lietuvių bendruomenę, kuriai dabar vadovauja NATO tarnautojas Gintaras Marijauskas, rengia ir dalyvauja įvairiuose renginiuose: BeNeLuxo sporto žaidynėse, Joninėse, keliautojų klubo žygiuose, vaikai lanko menų ir lietuvių kalbos užsiėmimus Lietuvių kultūros centre ir kitur.

Nuo 2005 m. čia reguliariai porą kartų per metus atvažiuoja lietuvis kunigas. Iš pradžių, padedant Lietuvos ambasadoriams prie NATO, atvažiuodavo karo kapelionai, vėliau kunigai studentai iš Romos, o pastaruosius trejus metus, kunigas prof. Rimas Skinkaitis. Lietuviai katalikai buriasi jėzuitų kuruojamoje Prisikėlimo koplyčioje arba Švč. Sakramento bažnyčioje Briuselyje. Per keliolika metų jau nusistovėjo, kad Mišios vyksta Verbų sekmadienį ir trečiąjį Advento sekmadienį. Nuo 2006 m. kas kelis metus vaikai buvo rengiami Eucharistijos ir Susitaikinimo sakramentams. Nuo 2004 m. veikia ateitininkų klubas, kuris šiais metais įkūrė Marcelės Kubiliūtės moksleivių ir jaunučių ateitininkų kuopą. Ją globoja ir Briuselio lietuvių sielovada rūpinasi Jurgita Žemaitytė.


Šiais metais Belgijos lietuvius kartu su Liuksemburgo lietuviais, Pirmajai Komunijai ir išpažinčiai rengia Eglė Staškūnienė iš Liuksemburgo. Atvykęs arkivyskupas susitiko su daugiau nei 20 vaikų besiruošiančių šiems sakramentams.

Belgija ypatinga tuo, kad čia veikia trys Lietuvos diplomatinės atstovybės: prie ES, prie NATO ir dvišalė ambasada Belgijai ir Liuksemburgui. Susitikęs su nuolatiniu atstovu ES, ambasadoriumi Arnoldu Pranckevičiumi arkivyskupas L. Virbalas pasidalino mintimis apie ES, lietuvių palaikymą ir pasitikėjimą ES, post-Brexito Europą. Su ambasadoriumi Belgijoje Dainiumi Kamaičiu pasikalbėjo apie lietuvius Belgijoje, jų dalyvavimą rinkimuose, paramą Ukrainai.

Lankydamas lietuvius pasaulyje LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai stengiasi susitikti ir su vietos vyskupais. Belgijoje susitiko su Briuselio/Mecheleno arkivyskupu Luc Terlinden. Arkivyskupai pasidalino mintimis apie sielovadą. Belgijoje apie 1–2%, laikančių save katalikais, dalyvauja sekmadienio Mišiose; kunigų mažėja dar sparčiu nei Lietuvoje, nes į seminarijas stoja vienetai. Daug dirbančių kunigų Belgijos prancūziškai kalbančioje dalyje – Valonijoje, yra atvykę iš Kongo arba kitų prancūzakalbių Afrikos šalių.

Lietuvių draugo Liuvene Hugo Verkest dėka svečias apsilankė Liuveno universiteto Katalikų teologijos fakultete, kur prof. Wim Francois išsamiai papasakojo apie bene didžiausią pasaulyje Teologijos biblioteką. Apsilankė ir retų spaudinių skyriuje, kur yra saugoma ir seniausia žemųjų kraštų (Belgijos/Olandijos) knyga – VIII a. Biblija. Ši Biblija laikomos seife, profesorius papasakojo ir parodė kitas reikšmingas Bažnyčios istorijai knygas pradedant nuo XIV a., knygos rašytos popiežių, vietinių kilmingųjų ar mokslo šviesuolių.

Back To Top