skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Lietuvių kolegija Romoje mini 75-ąsias metines

Trečiadienio rytą Šv. Petro aikštėje vykusioje bendrojoje audiencijoje dalyvavo Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos studentai ir absolventai, minintys kolegijos įkūrimo 75-ąsias metines. Popiežius Pranciškus jiems palinkėjo „dar labiau priartinti savo gyvenimą prie Kristaus, Gerojo Ganytojo, ir būti džiaugsmingais Evangelijos skelbėjais“.
Trečiadienį Romoje švenčiamo sukakties minėjimo programoje – padėkos Mišios Švč. M. Marijos didžiojoje bazilikoje ir jubiliejinė konferencija apie kolegijos istoriją ir jos dangiškąjį globėją šv. Kazimierą.

Mišioms Švč. M. Marijos didžiosios bazilikos popiežiaus Pauliaus V koplyčioje, kurios altoriuje kabo garsioji Dievo Motinos Salus Populi Romani ikona, vadovavo Šventojo Sosto dvasininkijos dikasterijos prefektas kard. Lazarus You Heung-sikas, koncelebravo bazilikos nepaprastasis komisaras arkivyskupas Rolandas Makrickas, keli Lietuvos vyskupai, kolegijos rektorius ir kelios dešimtys kunigų – buvusių kolegijos studentų. Homiliją sakęs Lietuvos vyskupų konferencijos primininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas priminė Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos kūrimosi istoriją, kalbėjo apie jos vaidmenį tais laikais, kai Bažnyčia Lietuvoje buvo komunistų persekiojama, ir apie jos svarbą dabar. Baigdama homiliją arkivyskupas linkėjo, „kad kolegija toliau tarnautų Bažnyčiai laisvoje Lietuvoje ir pasaulyje rengdama kunigus nešti Gerąją Naujieną, su meile atsiliepiant į visus šiandienos iššūkius“.

Po Mišių priešais Švč. M. Marijos didžiąją baziliką esančios Popiežiškosios Lombardijos seminarijos patalpose vyko jubiliejinė konferencija, per kurią, po oficialių sveikinimų, Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto Sigita Maslauskaitė-Mažylienė skaitė pranešimą apie šv. Kazimiero kultą ir ikonografiją, o Vatikano radijo redaktorius Saulius Augustinas Kubilius, kalbėdama apie kolegijos istoriją, priminė Romos kurijos kardinolą Giuseppe Pizzardo, daug prisidėjusį prie lietuvių kolegijos Romoje įkūrimo.

* * *

Kolegija išleido apie du šimtus kunigų. Tarp jų yra Vilniaus arkivyskupas emeritas kard. Audrys J. Bačkis, dabartinis Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, du Vilniaus augziliarai – vysk. Arūnas Poniškaitis ir vysk. Darius Trijonis. Šios kolegijos auklėtinis yra ir Popiežiškosios Didžiosios Švč. M. Marijos bazilikos nepaprastasis komisaras arkivyskupas Rolandas Makrickas. Sovietų valdymo Lietuvoje laikais studijuodamas Romoje lietuvių kolegijoje gyveno vėliau Panevėžio vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi tapęs vysk. Romualdas Krikščiūnas (1930–2010). Popiežiškosios Lietuvių kolegijos alumnas buvo ir apaštališkasis nuncijus arkivysk. Jonas Bulaitis (1933–2010).
Šiais laikais Lietuvių kolegijos studentų bendruomenei priklauso Romoje studijuojantys kunigai ne tik iš Lietuvos, bet ir Latvijos, Indijos, Korėjos. (jm / VaticanNews)

Back To Top