skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Lietuvių sielovada Kanadoje – renginiai ir pamaldos

Kanados lietuvių bendruomenė praėjusiais metais minėjo savo įsikūrimo 70-metį, bet lietuviai šioje šalyje gyvena jau nuo seniau. Šiuo metu yra dvi parapijos, kuriose darbuojasi lietuviai kunigai ir dar kelios bažnyčios, kurias kartą per mėnesį ar dažniau pasiekia lietuvis ganytojas.

Kaip ir kituose lietuvių telkiniuose čia veikia lituanistinė mokykla. 2024 .m. gegužės 24 d. Toronto Maironio mokykla ir Aukštesnieji lituanistiniai kursai baigė savo mokslo metus. Toronto Prisikėlimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, kurias aukojo LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivysk. Lionginas Virbalas SJ, parapijos klebonas kun. Jonas Šileika OFM, kun Raimundas Bukauskas OFM ir Lietuvių Kankinių parapijos klebonas kun. Nerijus Šmerauskas.

Po šv. Mišių buvo įteikti baigimo pažymėjimai Maironio mokyklą baigusiems aštuntokams ir Aukštesniųjų kursų abiturientams. Juos pasveikino vadovės ir mokytojos. Gražia programa savo mokytojus, tėvus ir visus susirinkusiuosius pradžiugino mokiniai, parodę, kad praėję metai tikrai nepraėjo veltui ir jų lietuvių kalbos žinios gerokai sustiprėjo.

Mississaugoje šalia Toronto yra kita – Lietuvių Kankinių parapija. Šalia jos gyvuoja visa lietuviška sodyba su didele sale, Kanados lietuvių archyvu, Tėviškės žiburių redakcija. Čia yra ir Šv. Jono 1972 metais įsteigtos lietuvių kapinės. Visai Kanados lietuvių bendruomenei reikšmingas centras gavo Anapilio vardą. Du kartus per metus: paskutinį gegužės ir artimiausią Vėlinių dienai sekmadienį lietuviai iš įvairių Kanados vietovių lanko savo artimųjų kapus. Kartu tai tampa proga susitikti senus pažįstamus, pasivaišinti sodybos salėje pardavinėjamais lietuviškais patiekalais. Šiemet šis sekmadienis sutapo su Švč. Trejybės švente. Šv. Mišias bažnyčiose aukojo arkivysk. Lionginas Virbalas su parapijos klebonu kun. N. Šmerausku.

Praėjusį gruodį mirė ilgametis šios parapijos klebonas prel. Jonas Staškevičius (1936–2023). Prie jo kapo pagerbti mirusįjį buvo susirinkę parapijiečiai, jį pažinoję lietuviai, taip pat jo brolis kun. Vytas Staškevičius ir kiti šeimos artimieji. Po maldos už mirusįjį, kuriai vadovavo arkivyskupas visi sugiedojo „Marija, Marija“.

Kapinėse palaidota ir daugiau žymių lietuvių. Tarp jų – kun. Petras Ažubalis (1918–1980), labiausiai prisidėjęs prie Anapilio sodybos kūrimo, taip pat istorikas Adolfas Šapoka (1906–1961). Šiose kapinėse prie savo artimųjų palaidotas ir Kanadoje gimęs ilgametis Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundas Putrimas (1959–2022).

Kapinių centre stovi koplyčia, kurios išorėje – didžiulė Rūpintojėlio statula. Verta atkreipti dėmesį, kad kapinės labai tvarkingos, paminklai išrikiuoti tiesiomis eilėmis. Čia nėra Lietuvoje įprastų antkapių. Norintys gėles sodina prie pat paminklo, o visa kita – gražiai prižiūrima pievutė. Paminklai išsiskiria meniškumu, daugybe ne tik religinių, bet ir tautinių simbolių.

Kitos šv. Mišios vyko po pietų ir joms vadovavo į Kanadą atvykęs ir Prisikėlimo parapijoje sekmadienio rytą Sutvirtinimą suteikęs Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, o pamokslą pasakė arkivysk. L. Virbalas, SJ.

Back To Top