skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Sekminės ir Sutvirtinimai Londone

2024 m. gegužės 17 d. LVK Delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivysk. Lionginas Virbalas ir Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Petras Tverijonas susitiko su Vestminsterio arkivyskupo augziliaru vysk. Paul McAleenan, kuris rūpinasi Hertfordšyro dekanatų pastoracija, o taip pat yra Caritas valdybos pirmininkas ir kuruoja etninių bei ligoninių kapelionų ir nuolatinių diakonų veiklą. Anglijos ir Velso katalikų vyskupų konferencijoje vyskupas McAleenanas yra Tarptautinių reikalų departamento narys.

Pokalbyje vyskupas pristatė pastoraciją Londone, kuris yra daugiakultūrinis miestas. Čia galima sutikti iš įvairių šalių ir kontinentų atvykusių katalikų. Afrikiečiai pasižymi džiugiu Dievo šlovinimu, o pamaldos užtrunka ilgai. Rytų europiečiai dažniausiai būna rimti, tarsi suvaržyti. Azijos katalikai stengiasi integruoti savo tautines tradicijas ir tikėjimą. Arkivysk. L. Virbalas papasakojo apie Caritas veiklos permainas Lietuvoje, kai ši organizacija nebeapsiriboja pagalbos teikimu ir paramos dalinimu, o stengiasi tapti visus tikinčiuosius į artimo meilės darbus įtraukiančia organizacija.

Šeštadienį ir sekmadienį, gegužės 18 ir 19 dienomis, Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Ši bažnyčia nėra didelė, todėl pamaldos buvo organizuojamos atskiroms jaunimo ir suaugusiųjų grupėms. Iš viso sutvirtinti buvo daugiau kaip 80 jaunuolių ir suaugusiųjų. Trys iš jų buvo pakrikštyti, o keliolika priėmė Pirmąją Komuniją.

Londone dirbantys kunigai Petras Tverijonas ir Petras Gucevičius ne tik vykdo lietuvių sielovadą šiame mieste, bet ir periodiškai aplanko lietuvius gyvenančius Mančesteryje, Piterbore, Notingame, Bedforde, Nortamptone ir kitur. Ten aukoja šv. Mišias, ruošia vaikus ir jaunimą priimti sakramentus. Jiems padeda būrelis katechetų.

Back To Top