skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Lietuviai katalikai Norvegijoje

Norvegijoje gyvena gausios lietuvių bendruomenės. Jau tris metus kartą per mėnesį į Oslą ir aplinkinius miestus iš Lietuvos atvyksta kun. Ramūnas Norkus, o praėjusiais metais jam talkino benediktinė sesuo Emanuelė Urbonaitė, OSB, kuri ruošė jaunuolius Sutvirtinimui.

Atvykus lankyti lietuvius Norvegijoje, jie išreiškia norą giliau pažinti Dievą ir praktikuoti katalikų tikėjimą. Žmonės dalyvauja šv. Mišiose, pagal galimybę šlovina Dievą giesmėmis. Po šv. Mišių paruošiama agapė ir vaišindamiesi susirinkusieji pasidalina savo džiaugsmingais ar skausmingais išgyvenimais su atvykusiais kunigu ar seserimi vienuole.

Per Lietuvos Nepriklausomybės šventę Norvegijoje gyvenantys lietuviai su džiaugsmu ruošia šventę visiems. Keletą kartų per metus vyksta įvairios viktorinos, kurios ne tik primena žmonėms apie Lietuvos istoriją, tikėjimo tiesas, bet ir leidžia daugiau sužinoti. Kunigo ir seserų svarbiausias darbas vykstant į misiją Norvegijoje – padėti žmonėms sutikti gyvąjį Dievą, stiprinti bendruomenę ne tik bendromis šventėmis, agapėmis, pasidalinimais apie savo išgyvenimus, bet ir malda.

Išties daugelis Lietuvos žmonių, gyvenančių Norvegijoje laukia pagalbos gilinti tikėjimą, bei trokšta būti suprasti, mylimi ir išklausyti. Tad kunigo ir jo pagalbininkų svarbi užduotis – keliauti kartu su žmonėmis link Dievo ir uždegti jų širdyse troškimą kurti stiprią ir atvirą bendruomenę.

2024 m. gegužės 3–5 dienos Norvegijos lietuviams katalikams buvo išskirtinės. Po dvejų metų pasiruošimo jaunuoliai ir suaugusieji priėmė Sutvirtinimo sakramentą, kurį suteikė atvykęs LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivysk. Lionginas Virbalas. Gražios šventės vyko Sandefjordo, Hamaro ir Drameno bažnyčiose, o taip pat Oslo šv. Olavo katedroje. Šiose parapijose dirba ne tik norvegai kunigai, bet ir atvykę iš Lenkijos, Vietnamo ir kitų šalių. Osle po šv. Mišių sutvirtintieji pasirodė šokdami pagal ispaniškos giesmės melodiją, o susirinkusius į parapijos salę pradžiugino Oslo folkloro ansamblio „Gabija“ dainos ir liaudiški šokiai. Visus pasveikino Lietuvos ambasadorius Norvegijos Karalystėje Jonas Mažeika.

Su Oslo vyskupu Bernt Eidsvig arkivysk. Lionginas Virbalas aptarė tolesnės lietuvių sielovados galimybes. Šeštadienio rytą vyko aktyvių Norvegijos lietuvių katalikų, atvykusių ne tik iš Oslo, bet ir Bergeno bei Moldės, susitikimas su arkivyskupu. Tikintieji išreiškė troškimą, kad lietuvis kunigas gyventų Norvegijoje ir padėtų eiti tikėjimo keliu. Arkivyskupas pažadėjo stengtis, kad ateityje taip ir būtų, nors nėra lengva rasti kunigų, kurie galėtų išvykti iš savo vyskupijų Lietuvoje. Be to labai daug priklauso nuo pačių tikinčiųjų aktyvumo bei pastangų. Tik apie 20 tūkstančių lietuvių Norvegijoje yra užsiregistravę kaip katalikai, nors jų ten gyvena ženkliai daugiau. Lietuviai yra antra didžiausia tautinė katalikų grupė po lenkų. Graži tradicija, kad jau kelintus metus Norvegijoje vyksta Katalikiška stovykla Norvegijoje “Šviesos vaikai” o kiekvieną savaitę būrelis moterų jungiasi internetu bendrai rožinio maldai. Informaciją apie įvykius pateikia svetainė https://www.katalikai.no/

Back To Top