skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Sutvirtinimą priėmė būrys Vašingtono lietuvių

Vašingtono Viešpaties Apsireiškimo bažnyčia Džordžtaune nuo seno yra lietuvių katalikų centras Amerikos sostinėje. Nors ji nebuvo lietuvių parapija, bet joje būdavo aukojamos šv. Mišios lietuvių kalba. Šiuo metu pamaldos lietuviams vyksta kartą per mėnesį, o jiems pagal galimybes patarnauja vengrų kilmės kunigas Stefan Megyery. Šioje bažnyčioje sekmadieniais renkasi ir korėjiečiai katalikai.

Vašingtono lietuviai su dėkingumu prisimena arkivysk. Rolandą Makricką, kai jis dar būdamas kunigas darbavosi Šventojo Sosto nunciatūroje ir ne tik aukodavo šv. Mišias, bet ir burdavo lietuvius, o vaikus kvietė patarnauti. Dar seniau su lietuviais melsdavosi Amerikoje studijuojantys kunigai iš Lietuvos. Daug metų lietuviškų pamaldų organizavimu rūpinasi Sigita Naujokaitienė.

2024 m. balandžio 28 d. Viešpaties Apsireiškimo bažnyčia sulaukė gausaus būrio lietuvių, nes Sutvirtinimo sakramentą priėmė vienuolika jaunuolių. Visus metus juos ruošė ir mokė Kristina Nakienė. Po evangelijos ji bendruomenei ir LVK delegatui užsienio lietuvių sielovadai arkivysk. Lionginui Virbalui pristatė kandidatus ir paliudijo, kad jie yra pasiruošę, atlikę išpažintį ir gali priimti Sutvirtinimo sakramentą.

Arkivyskupas pasveikino Vašingtono lietuvių bendruomenę ir homilijoje kalbėjo apie penktojo Velykų laiko evangeliją, kurioje Jėzus vadina save vynmedžiu, o mokinius šakelėmis ir kviečia visus pasilikti jame, kad neštų gausiu vaisių. Mes visi išliekame gyvi Kristaus mokiniai tik išlaikydami ryšį su juo ir pasilikdami jame. Šv. Mišiose giedojo grupė lietuvių, o pabaigos giesmė „Marija, Marija“ sklido iš visų širdžių.

Po pamaldų, kaip įprasta, visi joje dalyvavę lietuviai susirinko į po bažnyčia esančią salę pasveikinti sutvirtintųjų, pabendrauti ir pasivaišinti.

Back To Top