skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Filadelfijos Šv. Andriejaus parapijos šimtmetis

Jungtinėse Amerikos Valstijose lietuviai yra įsteigę nemažai parapijų, tačiau tik kai kuriose iš jų dabar meldžiasi lietuviai. Viena parapija – Filadelfijos Šv. Andriejaus, šiemet švenčia 100 metų sukaktį. Ji buvo įkurta 1924 m. Tuo metu šiame mieste jau gyvavo dvi lietuvių parapijos: Šv. Jurgio ir Šv. Kazimiero. Tačiau atkaklios lietuvių pastangos davė rezultatą ir kardinolas D. Dougherty leido kurti dar vieną parapiją. Jos klebonu 1924 m. vasario 11 d. buvo paskirtas kun. Juozas Čepukaitis. Pradžioje šv. Mišias jis aukojo išnuomotoje salėje. Tais pačiais metais buvo nupirkti penki namai ir tokiu būdu įsigytas nemažas sklypas. Susirinkę parapijiečiai sprendė, ką pirmiausia reikėtų statyti ir visi nutarė, kad reikalingiausia yra mokykla. Jau 1925 m. kovo 29 d. buvo aukojamos pirmosios Šv. Mišios mokyklos patalpose įrengtoje koplyčioje, o rudenį atvėrė duris ir pati mokykla. Trečiais parapijos gyvavimo metais mokėsi 258 mokiniai, veikė choras ir kelios draugijos: „Apaštalystės Maldos“, „Šv. Jono Burkmano“, „Nekalto Prasidėjimo“, „Šv. Andriejaus“ ir „Draugystė šv. Elenos“.

Baigus statyti mokyklą dar teko mokėti paimtą paskolą. Tuo metu prasidėjo ekonominė krizė ir parapija iki 1942 metų liko be bažnyčios. Tais metais buvo gautas Arkivyskupijos leidimas pirkti episkopalų Šv. Mato bažnyčios pastatą, kuris buvo pašventintas kaip Šv. Andriejaus katalikų bažnyčia.

Pradėjus mažėti parapijiečių, 1960 m. parapijos mokykla uždaryta ir joje pradėjo veikti šeštadieninė lituanistinė mokykla. Parapijoje sekmadieniais giedojo „Vilties“ choras. Mirus pirmajam parapijos klebonui į jo vietą buvo paskirtas kun. J. Degutis, o po trejų metų vikarauti atvyko kun. K. Sakalauskas. 1985 m. jis tapo šios parapijos klebonu, bet dėl sveikatos 1991 m. atsisakė pareigų. Jį pakeitė kun. Petras Burkauskas, vadovavęs parapijai iki 2020 m. Iš Šv. Andriejaus parapijos yra kilę keli lietuviai kunigai.

2024 m. balandžio 21 d. įvyko parapijos šimtmečio jubiliejaus šventė, kuriai parapijiečiai rengėsi net dvejus metus. Šv. Mišias Šv. Andriejaus bažnyčioje aukojo arkivyskupas Lionginas Virbalas, pamokslą sakė iš šios parapijos kilęs t. Jonas Puodžiūnas OFM, kartu meldėsi kun. Vytautas Volertas ir kun. Daniel Staniškis. Liturgija rūpinosi parapijos administratorius kun. Danniel Gill. Mišiose giedojo Ilonos Babinskienės vadovaujamas choras „Laisvė“, įsijungė ir vaikų ansamblis.

Po šv. Mišių įvyko gražus šventinis renginys, kuriame dalyvius džiugino choras „Laisvė“, kanklėmis grojo vaikai ir šoko Filadelfijos lietuvių tautinių šokių grupės „Aguonėlė“ ir „Aguona“. Aktyvi lietuvių veikla duoda vilties, kad parapija ir toliau galės gyvuoti.

+9

Žr. įžvalgas ir reklamas

Paryškinti įrašą

Visos reakcijos:

1818

Back To Top