skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Susitikimas su Hartfordo arkivyskupu

Spalio 31 d. Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivyskupas Lionginas Virbalas ir Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos sesuo Ignė Marijošiūtė susitiko su Hartfordo (Konektikuto valstija, JAV) arkivyskupu Leonard P. Blair. Šioje arkivyskupijoje buvo net kelios lietuvių parapijos, iš kurių veikianti liko tik viena Švč. Trejybės bažnyčia.

Arkivysk. L. Blair pabrėžė, kad vyskupijoje tarp daugelio tautybių katalikų, nemažai yra ir lietuvių, domėjosi LVK delegato veikla lankant lietuvių bendruomenes. Ganytojai kalbėjo ir apie nerimą keliančią situaciją Europoje dėl Rusijos vykdomos agresinio karo prieš Ukrainą. Arkivysk. L. Virbalas papasakojo apie lietuvių katalikų patirtį sovietinio persekiojimo ir okupacijos metais, o taip pat reikšmingą Amerikos lietuvių veiklą skleidžiant žinias apie katalikų padėtį Lietuvoje ir rūpinantis jos išlaisvinimu.

Kalbėdamas apie padėtį savo arkivyskupijoje L. Blair išreiškė susirūpinimą dėl parapijų, kuriose per eilę metų nebuvo nė vieno krikšto ar santuokos, o pamaldos vyksta tik kartą per savaitę. Be to labai sumažėjo kunigų, kurie galėtų patarnauti tikintiesiems. Dėl šalies imigracijos taisyklių sunku jų pasikviesti ir iš kraštų, kuriuose sąlygiškai kunigų yra daugiau. Dėl visų šių priežasčių ir dėl tikinčiųjų skaičiaus sumažėjimo arkivyskupijoje tenka pertvarkyti parapijų tinklą.

Arkivysk. L. Virbalas pasidžiaugė, kad Hartfordo lietuvių katalikų bendruomenė išlieka aktyvi. Katalikų parapijos lietuviams svarbios kaip maldos vietos, bet jos visada tarnavo ir kaip susitikimo erdvė. Bažnyčios statytos taip, kad po pagrindine nava būtų didelė salė, kurioje galėtų vykti susitikimai, koncertai, minėjimai. Arkivyskupija turėtų atsižvelgti į šią lietuviškų bažnyčių svarbą lietuviams.

Arkivysk. L. Virbalas paprašė, kad lietuviški sakraliniai meno dalykai iš uždarytų bažnyčių nedingtų ir būtų išsaugoti, galėtų toliau tarnauti lietuviams. Taip pat ir mediniai lietuviški kryžiai, stovintys prie tų bažnyčių. Konkrečiai buvo kalbama apie New Britain uždarytoje Šv. Andriejaus bažnyčioje buvusią atminimo lentą Adolfui Ramanauskui-Vanagui, kuris joje buvo pakrikštytas. Arkivyskupas L. Blair pažadėjo padėti išspręsti šį klausimą, kad lietuviai galėtų atgauti jiems svarbų paminklą.

Linkėdamas sėkmingos ganytojiškos veiklos Hartfordo Ganytojui, arkivysk. L. Virbalas jam padovanojo Gailestingojo Jėzaus atvaizdą, atvežtą iš Vilniaus, kur šis paveikslas buvo nutapytas.

Back To Top