skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Lietuvių katalikų religinės šalpos susitikimas ir malda už geradarius

Lapkričio 3–4 d. Niujorke vyko Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos posėdžiai. Finansinė taryba išklausė investitorių pristatymus apie ekonominę padėti ir galimas jos tendencijas. Taip pat buvo svarstomas ateinančių metų biudžetas. Direktorių taryba jį priėmė, bet sutarė peržiūrėti ateinančių metų viduryje ir pakoreguoti jeigu reikėtų pagal tuometinę ekonominę situaciją. Daugiausia laiko buvo skirta išnagrinėti gautus pagalbos prašymus iš įvairių parapijų ir katalikiškų organizacijų. Šį pusmetį buvo gauti 137 prašymai paremti įvairią sielovados, karitatyvinę veiklą, katechezę ir kt. Deja, Šalpos finansinės galimybės leidžia tik dalinai padėti šiems projektams.


Lietuvių Katalikų Religinė šalpa jau veikia daugiau kaip 60 metų. Pradžioje buvo stengiamasi padėti katalikų veiklai Amerikoje, rūpinamasi Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidimu ir platinimu užsienyje bei vertimu į anglų ir kitas kalbas. Atkūrus Nepriklausomybę fondas savo didžiausią dėmesį skiria remti katalikišką veiklą Lietuvoje. Dėka šios paramos per tris dešimtmečius galėjo įvykti daugybė jaunimo stovyklų, sielovados užsiėmimu, pagalbos projektų įvairaus amžiaus žmonėms. Visa tai fondas galėjo padaryti dėka dosnių aukotojų. Kviečiame nuolat maldoje prisiminti gyvus ir mirusius Religinės Šalpos geradarius. Direktorių Tarybai priklausantys vyskupai ir kunigai yra įsipareigoję kiekvieną mėnesį paaukoti šv. Mišias už LKRŠ rėmėjus ir aukotojus.
Religinės Šalpos būstinė yra įsikūrusi prie pat Kristaus Atsimainymo bažnyčios, kuri pastatyta lietuvių 1962 m. pagal Jono Muloko ir Vytauto Kazimiero Jonyno projektą. Įdomi architektūra primena lietuvių liaudies meno motyvus. Lietuviams išsikėlus gyventi į kitas vietas, bažnyčia liko tarnauti anglakalbiams katalikams. Šv. Mišios lietuvių kalba čia aukojamos tik kartą per mėnesį. Deja, į jas ateina vos vienas ar du žmonės.


Vykstant LKRŠ posėdžiams taip pat buvo meldžiamasi šioje bažnyčioje. Lapkričio 4 dieną aukotose šv. Mišiose arkivyskupas Lionginas Virbalas prisiminė Kristaus Apreiškimo bažnyčioje dirbusius kunigus, parapijiečius, taip pat Religinės Šalpos geradarius. Buvo meldžiamasi už prieš metus mirusį a. a. prelatą Edmondą Putrimą. Jis ilgą laiką buvo atsakingas už užsienio lietuvių sielovadą, vadovavo Religinės Šalpos veiklai. Mišiose kartu meldėsi kunigai Jonas Puodžiūnas, OFM, Algis Malakauskis, OFM ir Eugenijus Savickis.
Po šv. Mišių dr. Paul M Kazas Lietuvos Vyčių (angl. Knights of Lithuania, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių katalikų organizacija, veikianti nuo 1913) vardu pasveikino arkivyskupą L. Virbalą su LVK delegato užsienio lietuviams katalikams pareigomis ir įteikė simbolinę Niujorko gatvių užrašo lentą su įrašytu arkivyskupo vardu ir pavarde.

Back To Top