skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Vėlinės seselių sodyboje Putname (CT)

Lapkričio 1 d., Vėlinių išvakarėse, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų koplyčioje, Putname (CT), šv. Mišias už mirusiuosius, ypač palaidotus seserų sodyboje esančiose Dangaus Vartų kapinaitėse, aukojo arkivyskupas Lionginas Virbalas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai.
Pirmosios Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys į Šiaurės Ameriką iš Lietuvos atvyko 1936 m. Bendruomenei augant ir jos tarnystėms plečiantis, dabartinį vienuolijos centrą Putname, seserys įsigijo 1943 m., o kapinaitės sodyboje įrengtos ir pašventintos 1962 m., Viešpačiui pasišaukus primąją čia gyvenusią seserį. Greta visų mirusių seserų kapinaitėse ilsisi nemažas būrys lietuvių kunigų, Vienuolijos geradarių, ir seserų giminių. Tarp jų – daug žymių lietuvių išeivijos dvasininkų, politikos bei visuomenės veikėjų.
1974 m. Dangaus Vartų kapinaičių centre pastatytas ir pašventintas granito koplytstulpis, kurį suprojektavo architektas A. Kulpa-Kulpavičius. Vėliau kapinaitės praplėstos, o jų tolimąjame pakraštyje pastatytas didelis medinis lietuviškas kryžius Sibiro kankiniams atminti, 2004 m. perkeltas iš uždarytos Šv. Kazimiero New Haven (CT) lietuvių bažnyčios. Mirusiųjų minėjimas ir kapinaičių aplankymas Vėlinių proga buvo jungiamas su rėmėjų sąskrydžiu. Tai viena iš tradicijų, ištisus dešimtmečius puoselėtų čia tarnaujančių seserų, pakviečiančių apylinkės lietuvius maldai ir bendrystei.


Š. m. lapkričio mėnesio pradžioje, arkivyskupas L. Virbalas lankėsi vienuolijos sodyboje. Tad Vėlinių proga buvo sukviesti artimiausiai gyvenantys lietuviai maldai. Šis nedidelis būrelis svečių ir seserų iš Vienuolyno centrinių namų per Liepų alėją ir Fatimos Švč. M. Marijos šventovę ėjo į kapinaites, melsdamiesi Rožinį. Kapinaitėse penkis kartus sustota maldai. Buvo meldžiamasi prie centrinio koplytstulpio, kurio keturiuose šonuose išraižyti bareljefai: Kristaus Prisikėlimo, pal. Jurgio Matulaičio, Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bei Rūpintojėlio. Penktas sustojimas buvo prie didžiojo medinio kryžiaus. Arkivyskupas palaimino šiemet palaidotųjų kapus ir paminklus. Tarp jų ir kun. Izidoriaus Sadausko SDB, Matulaičio slaugos namų ir seserų kapeliono, dar pernai vadovavusio Vėlinių pamaldoms. ir sesers Paulės Savickaitės.


Po šv. Mišių už mirusiuosius Vienuolyno koplyčioje, visi dalyvavusieji susibūrė seserų valgomąjame, kur dalinosi bendryste ir vaišėmis. Sunku prarasti artimus bendradarbius ir šis netikėtas Arkivyskupo apsilankymas paguodė visus.

Back To Top