skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Vasario 16-osios minėjimas Taline

Lietuvių galima rasti daugelyje šalių, žinoma, ir artimiausiose, taip pat ir Estijoje. Lietuviai ir jų bičiuliai Lietuvos valstybės atkūrimo diena pradėjo minėti vasario 15-ąją Estijos muzikos ir teatro akademijoje. Lietuvos Respublikos ambasadorė Estijoje Raimonda Murmokaitė pasveikino gausius svečius, kitų šalių diplomatus, iš Tartu mieste įsikūrusio Baltijos gynybos koledžo atvykusius karininkus. Susirinkusieji galėjo pasidžiaugti Estijoje studijuojančių lietuvių koncertu.

Kitas minėjimo momentas vyko vasario 16 d. Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, kur šv. Mišias aukojo Estijos katalikų bendruomenės apaštalinis administratorius vyskupas Philippe Jourdan ir LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivyskupas Lionginas Virbalas. Kartu meldėsi Taline dirbantis, bet iš Vilniaus kilęs kun. Edgaras Versockis, mielai patarnaujantis Estijoje gyvenantiems lietuviams katalikams. Estijos lietuvių bendruomenė turi apie 50 aktyvių, oficialiai jai priklausančių narių, o bendruomenę bendresniu požiūriu sudaro apie 350 tautiečių.

Po Mišių lietuviai susirinko pabendrauti parapijos salėje, turinčioje šv. Jono Pauliaus II vardą. Šios patalpos kažkada priklausė dominikonų vienuolynui. Po reformacijos vienuolynas buvo uždarytas ir tik XIX a. pradžioje katalikai Taline vėl galėjo turėti savo pamaldas. Tam vienuolyno senasis refektoriumas – valgomasis buvo paverstas bažnyčia, o šalia esantis pastatas tapo parapijos namais. Dabar juose ne tik gyvena bažnyčioje tarnaujantys kunigai, bet ir veikia katalikiška mokykla.

Estijoje katalikų nėra daug, o jiems patarnauja daugiausiai iš kitų šalių atvykę kunigai. Nekantriai laukiama tarpukariu Estijoje tarnavusio vyskupo Eduardo Profittlicho (1890–1942) paskelbimo palaimintuoju. Iš Vokietijos kilęs kunigas jėzuitas darbavosi Estijoje ir 1931 m. buvo paskirtas Estijos apaštališkuoju administratoriumi, o 1936 m. konsekruotas vyskupu. 1940 m. birželį sovietams okupavus Estiją, E. Profitlichas nors galėjo išvykti, apsisprendė pasilikti su savo ganomaisiais. 1941 m. buvo suimtas ir nukankintas Kirovo kalėjime.

Back To Top