Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Patvirtinta LVK Užsienio lietuvių sielovados tarybos sudėtis

Iš Informacinio pranešimo apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2024 m. sausio 16 d. plenarinį posėdį:

LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivysk. L. Virbalas pristatė vyskupams naujosios LVK Užsienio lietuvių sielovados tarybos personalinę sudėtį. Pasiūlyta jos nariais patvirtinti s. P. Bubelytę, br. kun. E. Darulį, kun. J. Kelpšą, kun. R. Norkų, kun. P. Tverijoną, prof. I. Vaišvilaitę, dr. I. Vitkuvienę ir J. Žemaitytę. LVK nariai patvirtino siūlomą Tarybos sudėtį.
Apsvarstyta lietuvių sielovados padėtis Airijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Brazilijoje ir kitose šalyse.
Naujai penkerių metų kadencijai patvirtinti užsienio lietuvių sielovadoje besidarbuojantys Monrealio (Kanada) Aušros Vartų Mergelės Marijos parapijos klebonas kun. P. Mališka ir Australijos lietuvių kapelionas kun. J. Deveikis.

Skaitykite visą pranešimą:
https://lvk.lcn.lt/naujienos/,559

Back To Top