skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Prelato Edmundo Putrimo pirmosios mirties metinės (1959.03.09–2022.11.15)

Šv. Mišios meldžiantis už prel. E. Putrimą
lapkričio 15 d. 11 val. Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje;
lapkričio 26 d. 11 val. Toronto Prisikėlimo bažnyčioje.

Būk maloningas, Viešpatie, ir išklausyk mūsų maldas
už tavo tarno kunigo Edmundo išganymą;
ištikimai tavo vardui žemėje tarnavęs,
tegul su šventaisiais amžinai džiaugiasi danguje.
Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų,
kuris, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia
gyvena ir viešpatauja per amžių amžius.

Back To Top