Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Sekminės ir Sutvirtinimai Londone

2024 m. gegužės 17 d. LVK Delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivysk. Lionginas Virbalas ir Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Petras Tverijonas susitiko su Vestminsterio arkivyskupo augziliaru vysk. Paul McAleenan, kuris rūpinasi Hertfordšyro dekanatų pastoracija, o taip pat yra…

Daugiau...

Lietuviai katalikai Norvegijoje

Norvegijoje gyvena gausios lietuvių bendruomenės. Jau tris metus kartą per mėnesį į Oslą ir aplinkinius miestus iš Lietuvos atvyksta kun. Ramūnas Norkus, o praėjusiais metais jam talkino benediktinė sesuo Emanuelė Urbonaitė, OSB, kuri ruošė jaunuolius Sutvirtinimui. Atvykus lankyti lietuvius Norvegijoje,…

Daugiau...

Gegužė – Mergelės Marijos mėnuo

SVEIKA, MARIJA, MOTINA DIEVO, dangaus mums duota naujoji Ieva! Atmint mus teikis savo širdyje, Melsk už mus Dievą, – sveika, Marija! Šventa Mergele, pilna malonės, vienybę platink, sutaikink žmones, naikink rūstybę visų širdyje, suteik ramybę, – sveika, Marija!
Daugiau...
Back To Top