Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

A†A Prelatas Jonas Staškevičius 1936 – 1962 – 2023

Prelatas Jonas Staškevičius gimė 1936 m. lapkričio 26 d. Anykščiuose. Buvo vyriausias sūnus keturių vaikų šeimoje.

Tėvams 1944 m. pasitraukus į Vakarus, mokėsi pradžios mokykloje Flensburge, šiaurės Vokietijoje. Vėliau per Anglija šeima atvyko į Kanadą. Jonas Staškevičius mokslą tęsė Toronto gimnazijoje, aktyviai dalyvavo moksleivių ateitininkų St. Šalkauskio kuopos veikloje. Baigęs meno studijas pora metų dirbo komercinėje kompanijoje meno srityje.

1957 m. įstojo į Toronto Šv. Augustino seminariją ir joje studijavo filosofiją. 1959 m. teologijos studijoms išvyko į Šv. Kazimiero kolegiją Romoje. Studijas baigė popiežiškame Grigaliaus universitete 1963 m. Kunigu įšventintas 1962 m. gruodžio 22 d. Laterano bazilikoje.

61 metus įvairiose parapijose dirbo tarp Kanados lietuvių. 1963–1974 m. buvo Toronto Šv. Jono Krikštytojo lietuvių parapijos vikaras, 1974–1976 m. Misisogos (Mississauga, Ontario provincija) Lietuvos kankinių parapijos vikaras.

1976–1979 m. Delio (Delhi, Ontario provincija) Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas, o ilgiausiai, 1980–2006 m. Misisogos Lietuvos kankinių parapijos klebonas. Prel. J. Staškevičiaus suprojektuotas stogo kryžius buvo įtaisytas virš Misisogos Šv. Jono lietuvių kapinių koplyčios, o fasado nišoje stovi jo sukurta Rūpintojėlio skulptūra.

Jo rūpesčiu 1985 m. buvo pertvarkyta ir žiemos pamaldoms pritaikyta Vosagos Bičo (Wasaga Beach, Ontario provincija) kurortinės vietovės koplyčia, o 1993 m. ten įrengta Gerojo Ganytojo bažnyčia.

Nuo 1982 m. du kartus per metus aplankydavo lietuvius Kanados Šiaurės Ontario provincijos Sault Ste. Mare ir Sadberio (Sudbury) vietovėse. Nuo 1997–2020 m. administravo Delio Šv. Kazimiero parapiją, 2006–2023 m. ir Londono (Ontario provincija) Šiluvos Švč. Mergelės Marijos lietuvių parapiją.

Prel. Jonas Staškevičiui daug kartų buvo Kanados Lietuvių kunigų vienybės pirmininkas, ir 1987 m., švenčiant Lietuvos krikšto 600 metų sukaktį, jis buvo Pasaulio lietuvių kunigų vienybės pirmininkas. 1997 m. popiežius Jonas Paulius II jam suteikė prelato titulą.

Už visuomeninį aktyvumą, telkiant anykštėnus apdovanotas Pasaulio anykštėnų bendrijos medaliu (2010 m.), jam suteiktas Pasaulio anykštėnų bendrijos Garbės nario vardas (2016 m.).

Prel. Jonas Staškevičius mirė 2023 m. gruodžio 26 d. lietuvių slaugos namuose LABDARA Toronte. Paliko seserį Valentiną Baliūnienę, brolį dr. Romą Stas, brolį kun. Vytautą Staškevičių ir daug giminių Lietuvoje, Kanadoje, JAV ir Anglijoje.

Laidotuvių šv. Mišios gruodžio 30 d. 11 val. ryto Misisogos Lietuvos kankinių bažnyčioje. Po šv. Mišių prel. Jonas Staškevičius bus palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse, šeimos sklype.

Lietuvoje už mirusįjį bus meldžiamasi Anykščių Šv. Mato bažnyčioje gruodžio 30 d. 12 val.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Užsienio lietuvių sielovados centras

Back To Top