skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

A†A Prelatas Jonas Staškevičius 1936 – 1962 – 2023

Prelatas Jonas Staškevičius gimė 1936 m. lapkričio 26 d. Anykščiuose. Buvo vyriausias sūnus keturių vaikų šeimoje. Tėvams 1944 m. pasitraukus į Vakarus, mokėsi pradžios mokykloje Flensburge, šiaurės Vokietijoje. Vėliau per Anglija šeima atvyko į Kanadą. Jonas Staškevičius mokslą tęsė Toronto…

Daugiau...

Arkivysk. Liongino Virbalo Kalėdų laiškas

„Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė“ (Jn 1, 5). Brangūs tikintieji, visi geros valios žmonės, būkite pasveikinti su šventomis Kalėdomis! Tai – viena džiugiausių švenčių, ji mus apsupa spindinčiomis šviesomis, nepakartojamomis šventinėmis giesmėmis ir dovanų gausa. Priežasties džiaugsmui daugiau…

Daugiau...

Advento šv. Mišios su Prancūzijos lietuvių bendruomene

Gruodžio 16–17 d. arkivysk. Lionginas Virbalas aplankė Prancūzijos lietuvių bendruomenę ir Lietuvių katalikų misiją Paryžiuje. Lietuvių bendruomenė jau kelis dešimtmečius glaudžiasi Šv. Augustino parapijoje Paryžiaus centre, kur dirbo Katalikų misijos įkūrėjas prelatas Jonas Petrošius. Susitikime su Šv. Augustino parapijos klebonu…

Daugiau...

Kelionė link Kalėdų

Adventas – tai metas, kai reikia gilintis ir dar labiau įvertinti tai, ką Dievas mums davė per savo Sūnų. Niekada tinkamai neatsiliepsime mūsų Viešpačiui, jei liksime paviršutiniški. Neįvertinsime Jo dovanų, kol jų nepanaudosime. Niekada nesuprasime Evangelijos, jei nesistengsime ja gyventi. Niekada nepažinsime Jėzaus, jei visko, ką statėme aukščiau už Jį, nepastumsime žemyn, būdami pasirengę visai atsisakyti, jei Jo apšviesti pamatysime, kad tai klaidinga ar žalinga.
Daugiau...

Lietuvių susitikimas Kopenhagoje

Katalikiškos lietuvių bendruomenės Vakarų Europoje yra labai įvairios. Londone (Jungtinė Karalystė) yra lietuviška parapija, kurioje darbuojasi du lietuviai kunigai. Kai kuriose šalyse kunigai iš Lietuvos pastoviai gyvena ir patarnauja ne tik lietuviams, bet ir tos šalies katalikams. Dar kitur kunigai…

Daugiau...
Back To Top